Kring Pensioenen

Kring Pensioenen brengt actuariële professionals samen die op het gebied van pensioenen werkzaam zijn of die geïnteresseerd zijn in pensioenonderwerpen. De kring organiseert bijeenkomsten waarin actuele zaken op het gebied van pensioenen worden gepresenteerd met als doel ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

Drs. P.M. Scheenstra AAG (Pascal), voorzitter

Ing J.W.C.A. van Strien AAG CERA (Jan-Willem), vicevoorzitter

Ir. F.A.M. Claes AAG (Frans)

E.T. Loijenga AAG (Eko)

Drs. J.T. Postmus AAG (Hans)

V.F. Vincent AAG MSc (Victor)

 

Activiteiten

Bijeenkomst DB, or not DB, that is the question (4 oktober 2016)

Dinsdag 4 oktober vond in Breukelen de derde bijeenkomst van de Kring Pensioen plaats met als thema DB or not DB, that’s the question. Drs. Fleur Rieter AAG (a.s.r.) opende de middag met haar visie op het onderwerp. Zij benadrukte het belang om vanuit de klantvraag te denken en schetste vervolgens het gehele palet aan pensioenproducten dat verzekeraars mogelijk kunnen aanbieden, van een gesepareerd depot tot een beschikbare premieregeling in de vorm van een PPI. Vervolgens ging zij in op de trends in de markt; vergrijzing, toenemende levensverwachting, lage rente en hoe dit heeft geleid tot een afnemende vraag naar zuivere DB producten. Uiteindelijk is volgens Fleur een onomkeerbare trend naar individuele pensioenpotjes waarneembaar, maar opteert zij voor een zachte landing gedurende de transitiefase. Zolang er klantvraag is naar DB producten, is het wenselijk deze te blijven aanbieden.

 

     

 

Vervolgens benaderde Gerke Witteveen de trend naar DC vanuit een internationale economische en demografische context. Volgens hem ligt in de toekomst de productiviteits- en welvaartstijging niet meer in de westerse wereld. Met name door vergrijzing en veranderende economische verhoudingen op wereldniveau is ons groeiperspectief beperkt. Aangezien een beperkt groeiperspectief volgens Gerke leidt tot het duurder worden van de garanties (de beleggingsrendementen komen immers onder druk te staan) leidt dit, samen met de toegenomen individualisering en verhoogde risk appetite onder burgers tot het einde van DB pensioenen.

 

Bijeenkomst De relatie tussen UFR en doorsneepremie (donderdag 7 april 2016)

Donderdag 7 april jl. vond in het Carlton President hotel in Utrecht de tweede bijeenkomst van de Kring Pensioenen plaats. Het thema was ditmaal de relatie tussen de ultimate forward rate en de doorsneepremie.

 

Voor de pauze was het woord aan Martijn Vos (Ortec Finance) die de UFR behandelde, met name vanuit de optiek van pensioenfondsen. Vertrekkend vanuit de door het AG opgestelde principes voor een goede disconteringsvoet schetste Martijn de achtergrond van de UFR en de ontwikkelingen daarin. Hierbij werd met name ingegaan op de gewijzigde UFR van juli 2015. Op heldere wijze gaf Martijn inzicht in de impact van de UFR op de financiële positie van fondsen, de premiestelling en het beleggingsbeleid. Martijn toonde aan dat de wijze waarop fondsen met de UFR omgaan in hun beleidsbeslissingen, sterk afhangt van de mate van geloofwaardigheid die besturen aan de UFR hechten. Daarbij zijn twee tegenstrijdige visies te onderscheiden volgens Martijn: ten eerste het marktwaarde investment belief waarbij de UFR als een puur boekhoudkundig fenomeen wordt beschouwd en ten tweede het UFR investment belief, die het geloof aanhangt dat de marktrente verstoord is en de UFR de economische werkelijkheid beter weergeeft. Hiermee gaf Martijn voldoende stof tot nadenken en discussie.

 

Na de pauze ging Mike Pernot (Aon Hewitt) in op solidariteit en risicodeling en dan met name in de doorsneepremie. Hierbij werd de argumentatie om de doorsneesystematiek af te schaffen ter discussie gesteld. Op basis van diverse analyses maakte Mike inzichtelijk dat de veronderstelde solidariteit en subsidiëring in de doorsneepremie beperkter is dan veelal gedacht. De mate van leeftijdssolidariteit in de doorsneepremie is met name sterk afhankelijk van de rentestand. Volgens Mike toonden de analyses aan dat beslissingen over afschaffing van de doorsneepremie en andere solidariteitseffecten niet vanuit de onderbuik, maar op basis van de juiste argumentatie en analyses gemaakt moeten worden.

 

Ook deze heldere presentatie zorgde voor de nodige discussie onder de 58 aanwezigen. Deze discussie werd met een goed verzorgde catering aan de bar voortgezet. Al met al kijkt het Kringbestuur terug op een geslaagde middag. De volgende bijeenkomst van de Kring Pensioenen is gepland op 4 oktober 2016

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 92

Contact bureau: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Pensioenen? Dan kunt u een e-mail sturen aan Gonnie Winters.