Kring Pensioenen

Kring Pensioenen brengt actuariële professionals samen die op het gebied van pensioenen werkzaam zijn of die geïnteresseerd zijn in pensioenonderwerpen. De kring organiseert bijeenkomsten waarin actuele zaken op het gebied van pensioenen worden gepresenteerd met als doel ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

Drs. P.M. Scheenstra AAG (Pascal), voorzitter

Ing J.W.C.A. van Strien AAG CERA (Jan-Willem), vicevoorzitter

Ir. F.A.M. Claes AAG (Frans)

E.T. Loijenga AAG (Eko)

Drs. J.T. Postmus AAG (Hans)

V.F. Vincent AAG MSc (Victor)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Lang leve de hedge? (18 april 2017)

Voor een gemêleerd publiek van actuarissen, actuarieel analisten en andere geïnteresseerden hadden Jan-Willem van Strien (actuaris bij Achmea) en André de Vries (business developer bij RGA, Reinsurance Group of America) de taak op zich genomen om het complexe onderwerp overdracht van langlevenrisico over het voetlicht te brengen en de aanwezigen op de hoogte te brengen van de meest recente ontwikkelingen.

 

En dat op de hoogte brengen was ook wel nodig, want in tegenstelling tot de UK zijn er in Nederland maar mondjesmaat transacties gedaan die tot doel hadden (alleen) het langlevenrisico over te dragen aan een derde partij, dus de kennis over deze transacties is vermoedelijk ook maar beperkt aanwezig in Nederland. Althans dat was de gedachte van het Kringbestuur en vandaar deze bijeenkomst.

 

Jan-Willem gaf een korte schets van de ontwikkeling van sterfte- of overlevingstafels in de tijd van vroeger (relatief eenvoudig) naar nu (meer geavanceerde prognosetafels). Daarna heeft hij ons meegenomen in de wereld van het langlevenrisico. Dat risico blijkt uiteen te rafelen in drie soorten risico’s waarvan, afhankelijk van de gekozen oplossing, een deel of alles wordt overgedragen. En ook werd duidelijk dat langlevenrisico in het toezicht anders behandeld wordt voor verzekeraars dan voor pensioenfondsen.

 

     

 

André vertelde over de herverzekering van langlevenrisico. Hoewel het herverzekering betreft en dus geen financieel instrument, wordt in het spraakgebruik toch meestal gesproken over een langlevenswap, omdat dit makkelijker te begrijpen is. Er werd uitgelegd wat zo’n “swap” precies inhoudt en ook wat de stand van zaken in de UK is. Maar ook dat in Nederland dergelijke transacties niet of beperkt gesloten zijn. Daarna ging André in op de prijsstelling van dergelijke swaps en welke hindernissen daarbij genomen moeten worden en welke stappen in het proces gevolgd moeten worden.

 

Tenslotte gaf Jan-Willem inzicht in langlevenhedging. Een financieel product dat vormgegeven wordt als een indexhedge, waarbij de index een (afgesproken) overlevingstafel is. Een technisch gezien complex verhaal, maar aan de hand van veel illustraties werd de impact van de hedge in verschillende scenario’s duidelijk en daarmee inzicht verschaft in dit product.

 

Bijeenkomst DB, or not DB, that is the question (4 oktober 2016)

Dinsdag 4 oktober vond in Breukelen de derde bijeenkomst van de Kring Pensioen plaats met als thema DB or not DB, that’s the question. Drs. Fleur Rieter AAG (a.s.r.) opende de middag met haar visie op het onderwerp. Zij benadrukte het belang om vanuit de klantvraag te denken en schetste vervolgens het gehele palet aan pensioenproducten dat verzekeraars mogelijk kunnen aanbieden, van een gesepareerd depot tot een beschikbare premieregeling in de vorm van een PPI. Vervolgens ging zij in op de trends in de markt; vergrijzing, toenemende levensverwachting, lage rente en hoe dit heeft geleid tot een afnemende vraag naar zuivere DB producten. Uiteindelijk is volgens Fleur een onomkeerbare trend naar individuele pensioenpotjes waarneembaar, maar opteert zij voor een zachte landing gedurende de transitiefase. Zolang er klantvraag is naar DB producten, is het wenselijk deze te blijven aanbieden.

 

     

 

Vervolgens benaderde Gerke Witteveen de trend naar DC vanuit een internationale economische en demografische context. Volgens hem ligt in de toekomst de productiviteits- en welvaartstijging niet meer in de westerse wereld. Met name door vergrijzing en veranderende economische verhoudingen op wereldniveau is ons groeiperspectief beperkt. Aangezien een beperkt groeiperspectief volgens Gerke leidt tot het duurder worden van de garanties (de beleggingsrendementen komen immers onder druk te staan) leidt dit, samen met de toegenomen individualisering en verhoogde risk appetite onder burgers tot het einde van DB pensioenen.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 92

Contact bureau: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Pensioenen? Dan kunt u een e-mail sturen aan Gonnie Winters.