AI Springschool 2014 (2 dagen)

 

 

Toelichting:

Donderdag 20 en vrijdag 21 maart 2014

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum, Zeist
Aangevraagd voor 14 PE-punten (waarvan 4 softskill punten)

 

Binnen de Springschool is het mogelijk uw programma zelf samen te stellen aan de hand van onderwerpen die voor u relevant zijn.

In twee dagen bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen uw vakgebied!

 

Programma (2 dagen)

Donderdag 20 maart 2014

08.30 uur       Ontvangst en inschrijving

09.00 uur       Welkomstwoord door Jan Kars AAG (Bestuursvoorzitter AG&AI)
09.30 uur       Keuzeprogramma
                     1. PensionSim (Cardano) **deze workshop zit vol**
                     2. Productontwikkeling
12.30 uur       Lunch
13.15 uur       Keuzeprogramma
                     1. IFRS 4, phase 2 (commissie IFRS 4, fase 2)
                     2. Solvency II voor IORP

16.00 uur       Pauze inclusief snack

16.30 uur       Plenaire sessie: Pensioen in de voormalige Soviet Unie door Rob van Leeuwen
17.30 uur       Einde plenaire sessie
18.00 uur       Sociaal programma: "Personal Branding" en diner
ca. 21.30 uur  Einde diner


Vrijdag 21 maart 2014

08.30 uur       Keuzeprogramma
                     1. Demografische trends en ontwikkelingen door het NIDI
                     2. Pensioenactualiteiten door Monica Swalef (Swalef)
12.00 uur       Lunch

13.00 uur       1. Communication at board room level door Inge van Zon

                     2. Deelnemersgericht communiceren door Celeste de Quelerij (Towers Watson)
16.30 uur       Afsluiting

 

Voorlopige onderwerpen Keuzeprogramma

 

PensionSim **deze workshop zit vol**

In deze zeer unieke sessie, krijgt u via de PensionSim van Cardano inzicht in de effecten van uw keuzes binnen het pensioenfonds.

Complexe financiële instrumenten.
Verantwoord bestuur van een pensioenfonds vereist hoogwaardig strategisch risicomanagement waarin steeds vaker complexe financiële instrumenten worden ingezet om risico’s te beheersen. De praktijk van deze instrumenten is weliswaar het terrein van vermogensbeheerders en gespecialiseerde adviseurs, maar niets is zo leerzaam als zelf een keer aan de knoppen te mogen zitten. Zeker in een tijd waarin bestuurders steeds meer verantwoording moeten afleggen aan deelnemers, politiek en toezichthouders, is het noodzakelijk dat u zo goed mogelijk op de hoogte bent van de middelen waarmee u de fondsdoelstellingen dichterbij kan brengen, en tegelijk onaanvaardbare risico’s kunt vermijden.


Geavanceerde simulatie
Precies dát is nu mogelijk dankzij PensionSim. Deze geavanceerde simulatie stelt u aan het hoofd van een fictief pensioenfonds. Samen met uw team bepaalt u hoe u de portefeuille samenstelt, hoe u rekening houdt op veranderende omstandigheden en welke instrumenten u inzet om de doelstellingen van uw fonds te behalen. De balans en key-indicatoren weerspiegelen de resultaten van die keuzes in real time, waarna het weer aan u is om te beslissen hoe u daarop reageert. Portefeuillebeheer, risicomanagement en hedgen liggen volledig in uw handen.


Hoewel PensionSim een simulatie is, zult u merken dat het de realiteit nauwkeurig nabootst. Net als in de werkelijkheid opereert u vaak op een volatiele markt, waarin u al uw inzicht nodig heeft om uw beoogde dekkingsgraad zeker te stellen. Vooral een gedegen risicomanagement is vereist om een pensioenfonds naar een veilige haven te sturen.

 

Sprekers:

Deze PE wordt verzorgd door een team pensioen- en verzekeringsexperts van Cardano.
 

Productontwikkeling

Het onderwerp productontwikkeling is al meerdere jaren actueel. Verzekeraars hebben de verplichting tot het hebben van een adequaat productontwikkelingsproces opgenomen in de ‘Governance Principes Verzekeraars’. Het merendeel van de verzekeraars is een aantal jaren intensief bezig met het vernieuwen van hun productontwikkelingsprocessen en het evalueren van hun financiële producten. Ook de AFM is sinds een aantal jaren met dit onderwerp bezig met als doel dat de aangeboden producten op evenwichtige wijze rekening houden met de belangen van de klant. Zij voeren constructief overleg met aanbieders over hun werkzaamheden op dit gebied.

In het eerste deel van de workshop krijgt u een overzicht van het productontwikkelingsproces bij verzekeraars. U krijgt inzicht in de facetten waarmee rekening dient te worden gehouden tijdens het proces en in de raakvlakken met andere onderdelen binnen en buiten het actuariaat.

Aansluitend gaat u zelf aan de slag met een case uit de praktijk. Het is niet de bedoeling om tijdens de case diep in te gaan op de berekeningsmethodieken, maar het accent zal juist liggen op de praktische insteek, zodat dit toepasbaar is voor zowel Levens- als Schadeverzekeringsproducten.

 

Spreker:

Drs. S.H. Vasilda AAG van Neptunus Actuarieel Advies

 

IFRS 4 Phase 2

IFRS 4 Phase 2 zal de regels met betrekking tot verslaglegging over verzekeringsverplichtingen vergaand veranderen. Afgelopen zomer heeft de IASB een gereviseerde Exposure Draft gepubliceerd met concept-regelgeving voor verslaglegging over verzekeringsverplichtingen. Deze “ED” is een vervolg op een eerdere, uitgebreid becommentarieerde versie. De IFRS werkgroep van het AG organiseert in de Spring School een workshop waarin de “ED” nader wordt toegelicht.

Tijdens de bijeenkomst zal de IFRS werkgroep van het AG een presentatie verzorgen. Iedereen krijgt de gelegenheid om zelf met de materie aan de slag te gaan. De discussie tussen de deelnemers wordt gestimuleerd. De volgende onderwerpen zullen met name aan de orde komen:

        Measurement on initial recognition of an insurance contract
        Subsequent measurement of an insurance contract
        Presentation of insurance contract revenue and expenses
        Measurement of insurance contracts on transition

 

Sprekers:

Deze AG-bijeenkomst wordt georganiseerd door de AG-werkgroep ‘IFRS 4 Phase 2’ die bestaat uit Rob van Leijenhorst, Frank den Bieman, Tim Delen, Sander Tolk en Ernst Visser. Deze werkgroep, die in 2010 is opgericht, heeft zich ten doel gesteld om de ontwikkelingen met betrekking tot IFRS 4 te monitoren en de AG leden middels publicaties en bijeenkomsten op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen.

 

Solvency II voor IORP

In 2012 heeft de Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor nieuwe regelgeving voor pensioenfondsen: IORP2. Deze regelgeving is gebaseerd op de Solvency II regelgeving zoals die voor verzekeraars gespecificeerd is. Eind 2012 zijn via een eerste Quantitative Impact Study (QIS) de kwantitatieve regels uit het voorstel getoetst. In 2013 is door EIOPA een publieke consulatie uitgevoerd over één van de meest bediscussieerde onderdelen: “Sponsor support”.

 

In deze presentatie zal er onder andere een overzicht gegeven worden hoe deze voorstellen voor nieuwe regelgeving tot stand zijn gekomen en wat de huidige status van de voorstellen is. Waar zitten we nu in het proces als wij dit vergelijken met de invoering van Solvency II voor verzekeraars? Daarnaast wordt een vertaalslag gegeven van de gebruikte terminologie (veelal afkomstig uit de verzekeringswereld) en hoe die zich verhoudt tot al in de pensioenbranche gebruikelijke terminologie. Ook wordt er aandacht gegeven aan de impact per soort regeling en per land indien de regelgeving in zijn huidige vorm zou worden ingevoerd.

 

Natuurlijk gaan wij ook in op de actualiteit: wat is voor de komende periode te verwachten:

 • Meer consultatie rondes over lastige onderdelen van de regelgeving op pijler 1 gebied (kwalitatieve regels);
 • Regelgeving voor de pijlers 2 en 3 (kwalitatieve regels (ORSA) en rapportage & communicatie).

Sprekers:

Peter van Meel en Robin Preijer zijn beide werkzaam bij Milliman.


Pensioen in de voormalige Sovjet-Unie

De Sovjet-Unie kende een eindloonsysteem, gefinancierd op omslagbasis. Dit was mogelijk, aangezien de Staat de enige werkgever was en dus de lonen bepaalde en de contributies inde. Inflatie werd geacht niet voor te komen, vergrijzing was nog geen probleem. Na het uiteenvallen van dit imperium, onstond er in de nieuwe republieken een private sector. Hiermee werd pensioenhervorming een noodzaak. In het kort zullen de ervaringen van Azerbeidjan, Kazachstan, Rusland, Tajikistan en Oekraïne de revue passeren. Daarna zal er meer inzicht gegeven worden in een aantal specifieke aspecten van de hervormingen in Tajikistan. Tenslotte zullen er lessen getrokken worden waar wij in West Europa wellicht ons voordeel mee kunnen doen, nu ook ons economisch bestel een uiterste houdbaarheidsdatum lijkt te hebben.

 

Spreker:

Rob van Leeuwen werkt sinds 2001 als raadgevend actuaris in de landen van de voormalige Soviet-Unie. Zijn aandachtsgebied is de hervorming van sociale zekerheid in het algemeen en pensioenen in het bijzonder. Sinds 2012 is hij intensief betrokken bij de hervorming van het pensioensysteem van Tajikistan, een van de kleinste en armste republieken in de regio, grenzend aan Afghanistan.

 

Demografische trends en ontwikkelingen

In deze interessante workshop wordt een overzicht gegeven van wat vanuit demografisch perspectief nu precies onder vergrijzing wordt verstaan en een link gelegd met het actuariële werkveld. Vragen als ‘Hoe ontstaat vergrijzing?’, ‘Hoe ontwikkelt vergrijzing zich?’ en ‘Waar zal het in de toekomst naar toe leiden?’ zullen centraal staan in deze bijeenkomst.

 

Beter inzicht in deze demografische trends geven een andere kijk op de vergrijzing en de bijbehorende sociaaleconomische problematiek.

 

In het tweede deel van de PE zal ingegaan worden op pensioenwensen van oudere werknemers en wat er van die wensen terecht komt. De afgelopen jaren was de pensioensector sterk in beweging.

 

Sprekers:

De docenten bij deze workshop zijn de heer drs. Gijs Beets en mevrouw dr. ir. Hanna van Solinge. Gijs Beets is senior onderzoeker bij het NIDI en gespecialiseerd in sociale demografie. Hanna van Solinge is eveneens senior onderzoeker bij het NIDI en gespecialiseerd in sociaal-demografisch pensioenonderzoek.

 

Pensioenactualiteiten

In pensioenwereld gaan de ontwikkelingen momenteel razend snel. Elke dag staan de kranten vol met pensioen gerelateerde artikelen.

 

Onder andere zullen aan bod komen:

 • Het nieuwe Witteveenkader
 • Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen
 • Medezeggenschap Ondernemingsraden
 • Pensioencommunicatie
 • Wijzigen van het toeslagbeleid
 • En nog meer actualiteiten!

Spreker:

Monica Swalef is na haar afstuderen als bedrijfsjurist aan de Erasmus Universiteit te

Rotterdam en afronding van een beroepsopleiding tot pensioenspecialist (1993)

werkzaam in de pensioenadviespraktijk. Sinds 2000 is zij directrice van haar eigen bedrijf

Swalef B.V. met als specialiteit pensioenjuridische dienstverlening (pensioenopleidingen en pensioenadviezen op fee-basis). Tot 1 januari 2009 was Monica vice-voorzitter van de Kring van Pensioen-Specialisten (KPS). Tevens is zij lid van de Vereniging voor Pensioenrecht. Daarnaast is zij sinds 2008 lid van het Verantwoordingsorgaan van een herverzekerd Ondernemingspensioenfonds.

 

Communication at board room level

Hoe kunnen wij als actuaris onze boodschap beter overbrengen op board room niveau en hoe zorgen we dat we überhaupt bij discussies betrokken worden en dat er naar ons geluisterd wordt?

 

In deze workshop kijken we naar de “connection” die hierbij nodig is. Het start ermee dat wij zelf bewust zijn wat er op strategisch en aandeelhoudersniveau speelt, even weg met de modellen en cijfers dus!

Maar we moeten ons ook in de schoenen van CFO en CEO verplaatsen. Waar houden zij zich mee bezig en wat houdt hen wakker 's nachts? Wat zouden ze van de actuaris willen horen en kunnen wij die info ook geven?

Als die stap gemaakt is gaat het erom hoe je die boodschap brengt. Communicatie en wederom het maken van de connectie. Doe je dat door het maken van een rapport, email, powerpoint of presentatie? En niet te vergeten de ‘fun’ van het maken van die connectie, want het is voor de actuaris ook veel leuker als we op C-level mee kunnen denken en praten en als we betrokken worden.

 

Spreker:

Drs. Inge van Zon-Zeilstra AAG MBA

 

Deelnemersgericht communiceren

Sinds de Pensioenwet werd voorzien van voorschriften op het gebied van pensioencommunicatie, is er op dit punt veel gebeurd en verbeterd, en ook veel geleerd. Toch wordt de huidige pensioencommunicatie nog vaak gezien als te ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en te omvangrijk, te rooskleurig vanwege het ontbreken van inzicht in de risico’s. Hierdoor kunnen mensen zelfs op het verkeerde been worden gezet.

Hoe laat je pensioencommunicatie beter aansluiten op de belevingswereld en situatie van deelnemers?

 

Tijdens deze workshop gaan we onder andere in op:

 • Het voorontwerp Wet Pensioencommunicatie
 • De niet-rationele deelnemer
 • De rol van de werkgever
 • Segmentatie en gelaagdheid
 • Digitale informatieverstrekking
 • Communiceren over risico’s en effectmeting.

Spreker:

Celeste de Quelerij is practice leader communication and change management bij Towers Watson.

 

Kosten

Vóór 1 februari 2014 geboekt:
- € 1.259 exclusief overnachting
- € 1.359 inclusief overnachting

 

Na 1 februari 2014 geboekt:
- € 1.359 exclusief overnachting
- € 1.459 inclusief overnachting

 

U kunt zich nu al inschrijven voor deze interessante dagen, op de gebruikelijke manier via Schrijf u direct in voor - PE & evenementen.

Locatie:Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum, Zeist
Startdatum: 20 maart 2014  Aan Outlook toevoegen
Factsheet: Factsheet.pdf (368,79 KB)
 meer informatie over het downloaden van bestanden
URL: 
Aangemaakt door op 25-11-2013 om 15:51:27
Laatst bewerkt door op 6-3-2014 om 13:44:00


Agenda documenten
Filter: 

Er zijn geen agenda documenten gevonden.