Nieuwsberichten
Filter: 
Sortering: 

Er zijn 1005 nieuwsberichten gevonden. 1 | volgende pagina >>

5 oktober 2022
Lees de blog van Nienke Marcus

Lees elke week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Nienke Marcus. Lees verder>>
 

details

29 september 2022
Lees de blog van Kees van Heugten

Lees elke week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Kees van Heugten. Lees verder>>

 

details

28 september 2022
Koos Gubbels nieuwe Academisch Directeur EMAS

Na bijna vier jaar neemt professor Bertrand Melenberg per 30 september 2022 afscheid als Academisch Directeur van de Executive Master of Actuarial Science (EMAS). Het Actuarieel Instituut (AI) bedankt Bertrand voor zijn inzet voor en betrokkenheid bij de EMAS.

 

Dr. Koos Gubbels AAG is per 1 oktober 2022 aangesteld als Academisch Directeur van de EMAS. Koos is al geruime tijd een goede bekende van het AI, eerst als student (EMAS) en later als programmamanager en docent van de PrEMAS (premasterprogramma) en docent en casebegeleider in de EMAS. Het AI wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie.

details

27 september 2022
Newsletter on CERA

The European Actuarial Academy is one of the main providers of actuarial education – especially when it comes to Enterprise Risk Management (ERM). Not only due to Solvency II, ERM has become an important area of practice for actuaries. Read our latest newsletter on CERA>>

details


22 september 2022
Lees de blog van Gisella van Vollenhoven

Lees elke week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Gisella van Vollenhoven. Lees verder>>

 

details

21 september 2022
Forse toename van operationele risico’s bij invaren

Het operationele risico met betrekking tot datakwaliteit neemt door het invaren fors toe omdat fouten in de data grote gevolgen kunnen hebben bij de verdeling van het collectieve vermogen. Elke euro kan bij het invaren immers maar één keer kan worden verdeeld.

 

 

Bij pensioenfondsen is het operationeel risico (S9 in de standaardformule voor de berekening van het vereist eigen vermogen), gedefinieerd als “het risico dat ontstaat als gevolg van het falen of tekortschieten van interne processen, menselijke en technische tekortkomingen, en onverwachte externe gebeurtenissen”. In het standaardmodel is S9 gelijkgesteld aan 0%[1], met als onderliggende veronderstelling dat het operationeel risico dusdanig door het pensioenfonds wordt beheerst dat dit risico niet materieel is voor de vaststelling van het VEV. Als gevolg van het transitie-FTK, waarin de vereisten rondom het VEV geen rol meer spelen, is het VEV niet meer relevant. De vraag of operationele risico’s dusdanig goed worden beheerst dat er geen risicokapitaal benodigd is, is echter des te relevanter. Onder de Wet toekomst pensioenen (WTP) is zelfs expliciet opgenomen[2] dat er sprake kan zijn van een reserve voor de dekking van operationele risico’s. Met andere woorden: het operationeel risico is niet meer per definitie gelijk aan 0%, zoals nu met S9 in het standaardmodel het geval is.

 

De toename van operationele risico’s bij het invaren komt mede voort door risico’s omtrent de datakwaliteit. De data uit de pensioenadministratie vormen de basis voor het omzetten van het collectieve vermogen naar individuele pensioenkapitalen (het zogenaamde invaren). Fouten in de data zorgen voor een onjuiste verdeling van het collectieve vermogen. Een reserve kan dienen voor het corrigeren van mogelijke fouten in de data. Het aanhouden van een dergelijke reserve is onder het WTP alleen toegestaan als dit een specifieke ‘geoormerkte’ reserve is die los staat van de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve. Het nadeel van een reserve voor operationele risico’s is dat er minder vermogen overblijft om te verdelen. Er zal daarom nauwkeurig moeten worden vastgesteld en onderbouwd wat de omvang van de reserve moet zijn.

 

Voor de berekening van de omvang van een reserve voor operationele risico’s biedt cross-sectorale kennis interessante inzichten. Zo zijn verzekeraars immers al jaren gewend om een reserve voor operationele risico’s te bepalen binnen het standaardmodel onder Solvency II[3]. De toereikendheid van deze voorziening wordt vervolgens jaarlijks getoetst in de ORSA-rapportage. Het toepassen van het standaardmodel van verzekeraar voor pensioenfondsen betekent grofweg een reserve voor operationele risico’s van 0,5% van de voorzieningen vermeerderd met een opslag van 25% van de jaarlijkse kosten. Vraag is of een dergelijke voorziening de mogelijke impact van fouten in data bij pensioenfondsen kan dekken. Operationele scenario-analyses zoals gebruikelijk in de ORSA kunnen hier inzicht in bieden.

 

Heeft u al bepaald wat de omvang van uw reserve voor operationele risico’s moet zijn? Elke euro kan bij het invaren immers maar één keer kan worden verdeeld.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven door Aron Jeurninck MSc en drs. Steven Verschuren AAG RMFI, beiden lid van de Commissie ERM van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

 

[1] https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-sectoren/pensioenfondsen/prudentieel-toezicht/eigen-vermogen/vereist-eigen-vermogen/s9-operationeel-risico-standaardmodel/

[2] https://publications.europa.eu/resource/cellar/a155174b-d6be-11ea-adf7-01aa75ed71a1.0017.03/DOC_1

[3] https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-sectoren/verzekeraars/prudentieel-toezicht/kapitaal/factsheet/solvency-ii-pilaar-1/

details

20 september 2022
Rekenen op de basisschool ging voor mij te langzaam

Sinds juni 2022 is Daan Kleinloog voorzitter van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Met 33 jaar is de Ajax-fan en André Hazes-liefhebber de jongste AG-voorzitter ooit. Hij moet het vak populairder maken onder studenten.

 

Lees het hele interview met Daan Kleinloog via www.pensioenpro.nl of https://lnkd.in/es_PspCT (inloggen nodig).

details

19 september 2022
Actuarissen zijn cruciaal voor pensioenfondsen en verzekeraars. Maar waar haal je ze vandaan?

De arbeidskrapte in Nederland is groot en de kans dat pensioenfondsen, verzekeraars en consultants in de huidige arbeidsmarkt een actuaris of actuarieel analist vinden is daardoor uiteraard ook heel lastig. Naar schatting staan er permanent honderdvijftig vacatures open en is het aanbod ook niet groot genoeg. Lees over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in dit artikel van het NRC (14-09-2022).

details

15 september 2022
Lees de blog van Wichert Hoekert

Lees elke week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Wichert Hoekert. Lees verder>>

 

details


Er zijn 1005 nieuwsberichten gevonden. 1 | volgende pagina >>