Nieuwsberichten
Filter: 
Sortering: 

Er zijn 867 nieuwsberichten gevonden. 1 | volgende pagina >>

13 juli 2021
Lees de blog van Jan-Huug Lobregt

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Jan-Huug Lobregt. Lees verder>>

 

 

details


5 juli 2021
Koninklijk Actuarieel Genootschap verwacht geen blijvend effect op de toekomstige levensverwachting door COVID-19

Op de website van het AG is vandaag een artikel verschenen, waarin de nieuwe sterftedata en de wijze waarop deze zijn gebruikt om een inschatting te maken van de impact van de pandemie, worden besproken. Met de uitkomsten van de uitgevoerde analyses onderbouwt de Commissie Sterfte Onderzoek haar conclusie dat er op dit moment geen aanleiding is om de Prognosetafel AG2020 aan te passen. Prognosetafel AG2020 blijft tot september 2022 de beste inschatting van toekomstige sterftekansen en levensverwachtingen. In september 2022 wordt de Prognosetafel AG2022 gepubliceerd.

 

Bij de presentatie van de Prognosetafel AG2020 (september 2020) kondigde de Commissie Sterfte Onderzoek en de Werkgroep Prognosetafel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) aan, dat zij in de loop van 2021 zouden besluiten of een update van de prognose nodig zou zijn naar aanleiding van dan beschikbare gegevens over de sterftecijfers 2020 en het begin van 2021. Het betreft de in Nederland geobserveerde sterfte op weekbasis per leeftijd over het jaar 2020 en de eerste tien weken van 2021, verzameld en aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 

De meeste pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken de Prognosetafel AG2020 voor het vaststellen van hun technische voorzieningen en premies. Deze prognose is gebaseerd op zowel Nederlandse sterftedata als sterftedata van Europese landen met een vergelijkbare welvaart als in Nederland. De Prognosetafel AG2020 was gebaseerd op sterftedata tot en met eind 2019, omdat op dat moment de COVID-19-pandemie Europa nog niet had bereikt, bevat Prognosetafel AG2020 geen COVID-19-sterftedata.

details

5 juli 2021
Word lid van ASTIN Internationaal

ASTIN is een gerenommeerd en wereldwijd toonaangevend forum van risico- en actuariële professionals in de schadeverzekeringsbranche. ASTIN werd in 1957 opgericht als de eerste sectie van de International Actuarial Association (IAA) en staat voor ‘ACTUARIAL STUDIES IN NON-LIFE INSURANCE’.

 

De missie van ASTIN is om waarde te genereren voor haar leden. Dit wordt bereikt door hen te helpen bij het ontwikkelen van hun professionele vaardigheden. Dit doen we onder andere door gratis PE-waardige webinars aan te bieden, die door leden te allen tijde kunnen worden bekeken. Verder stimuleert ASTIN de samenwerking tussen de academische wereld en de verzekeringsindustrie door innovatie te stimuleren en zinvol kwaliteitsonderzoek te bevorderen op het gebied van economie en wiskunde van schadeverzekeringen, en toepassingen daarvan voor kwantitatief risicobeheer.

 

In Nederland zijn actuariële professionals veelal aangesloten bij de Kring Schade. Internationaal kunt u zich ook aansluiten bij de sectie ASTIN Internationaal.

 

ASTIN Board nodigt graag iedereen uit om lid te worden van ASTIN Internationaal. U zult veel voordelen hebben van een lidmaatschap van de ASTIN-sectie, zoals up-to-date onderzoek op het gebied van schadeverzekeringen, conferenties tegen gereduceerde tarieven, en een groot netwerk van leden met gemeenschappelijk belang.

 

U kunt zich opgeven voor het lidmaatschap van ASTIN Internationaal via de ledenadministratie van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (esther.oostveen@ag-ai.nl). De jaarlijkse contributie bedraagt EUR 37,50 (CAD 50). U kunt eventueel ook rechtstreeks lid worden van ASTIN Internationaal via de ASTIN-sectie op de IAA-website.

 

Voor meer informatie over ASTIN - zijn waarden, geschiedenis, prestaties, huidige activiteiten en toekomstplannen, verwijzen we u graag naar ons jaarverslag 2020-2021 en bezoekt u ook onze webpagina op de IAA-website.

details

1 juli 2021
Lees de blog van Iris Nonneman

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Iris Nonneman. Lees verder>>

 

 

details

23 juni 2021
EU Nieuwsbrief juni 2021

Sinds het verenigingsjaar 2009-2010 verzorgt het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de EU Nieuwsbrief. In de EU Nieuwsbrief wordt de lezer geïnformeerd over actualiteiten uit Brussel, gericht op het actuariële werkveld. Bekendheid met de Europese Unie is voor iedere professional van steeds groter belang, aangezien steeds meer regelgeving van de EU komt.

 

Download de EU Nieuwsbrief van juni 2021 of kijk voor een overzicht van alle gepubliceerde EU Nieuwsbrieven op de website van het AG.

details

22 juni 2021
Laatste webinars voor de zomervakantie!
(in archief)

De werking van virusmodellen (webinar, 29 juni en 6 juli 2021, 6 PE-punten)

Kees van Heugten en Rob Smit gaan tijdens twee online bijeenkomsten in op de werking van virusmodellen. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt stilgestaan bij virusmodellen die internationaal worden gebruikt en worden diverse begrippen behandeld, komen de Markov eigenschappen van de virusmodellen aan de orde en krijgt u een introductie als voorbereiding op de huiswerkopdracht. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt de huiswerkopdracht besproken en krijgt u inzicht in toepassingen van een aantal scenario’s met een Markov model. Na het volgen van deze twee bijeenkomsten bent u in staat om virusmodellen te begrijpen, er zelf één te ontwikkelen op basis van het Markov principe en scenario’s te berekenen. Meer informatie en inschrijven>>

 

Update on Liquidity Risk Requirements (webinar in English, 5 juli 2021, 2 PE-punten)

This webinar is for actuarial and other financial professionals, who want to get more grip on the liquidity risk in their organisation after applying new regulations. Liquidity risk is receiving increasing attention from regulators and observing market parties. Matteo Sottocornola (EIOPA) will provide a deeper understanding of the currently proposed EIOPA liquidity stress testing requirements and Gerrit Jan van den Brink will take a closer look at the practical consequences of the new regulations. Meer informatie en inschrijven>>

 

Inflatie: een spook of een fantoompijn? (webinar, 8 juli 2021, 2 PE-punten)

Nu de ECB de geldkraan opnieuw opendraait rijst de vraag waarom de inflatie niet al lang geëxplodeerd is en naar welke factoren we eigenlijk moeten kijken om te bepalen of en hoe inflatie zich gaat ontwikkelen? Ronald Bosman en Gerrit Jan van den Brink belichten verschillende theoretische concepten rondom inflatie, duiden waarom die verschillen er zijn en wat het effect kan zijn op verzekeraars en pensioenfondsen in Nederland. Beide sprekers maken gebruik van verschillende interactieve elementen en bieden u voldoende ruimte om eigen ideeën te delen en vragen te stellen. Meer informatie en inschrijven>>

 

Wilt u meer informatie over deze webinars of op de hoogte blijven van ons actuele aanbod? Ga dan naar onze agenda en volg ons via LinkedIn.

details

18 juni 2021
Lees de blog van Sjors Altemühl

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Sjors Altemühl. Lees verder>>

 

details


14 juni 2021
Rondetafelbijeenkomst Langlevenherverzekering - 27 mei 2021

Langlevenherverzekering is populair bij grote levensverzekeraars. De voordelen voor hen zijn helder, maar wat betekent zo’n langlevenherverzekering uiteindelijk voor de polishouder. Tijdens een virtuele rondetafelbijeenkomst op 27 mei 2021 zijn de deelnemers de discussie met elkaar aangegaan om enerzijds te kijken naar het belang van een langlevenherverzekering voor de polishouder en anderzijds te leren van elkaar.

 

Aan de hand van een aantal vooraf gedeelde stellingen werden de volgende discussies gevoerd en opmerkingen gemaakt:
 

Een langlevenherverzekering verandert niet het bestaande risico. Op totaalniveau is geen sprake van kapitaalsreductie, anders dan door diversificatie.

Deelnemers zijn het grotendeels eens met de stelling dat het bestaande risico niet verandert door een langlevenherverzekering. Er komt wel een betere spreiding van het risico, wat ook gunstig kan zijn voor de polishouder. Die spreiding van risico is relatief als we ons realiseren dat dit geconcentreerd blijft bij de Nederlandse verzekeraars. Wanneer we ons ook realiseren dat het aantal herverzekeraars dat gekozen wordt/is ook maar beperkt is, zien we nieuwe risico’s optreden zoals het concentratierisico. Wel kan het zijn dat de herverzekeraar een betere inschatting kan maken van het risico.

 

Het kapitaal dat vrijgespeeld wordt met een langlevenherverzekering, kan gebruikt worden voor het optimaliseren van de balans wat uiteindelijk resulteert in voordelen voor de polishouder. Maar de deelnemers zijn het eens met de stelling dat het totale risico in de markt niet verandert door dergelijke herverzekeringsconstructies.

 

Herverzekering waarbij sprake is van kapitaalsreductie zou alleen toegestaan moeten zijn met entiteiten die onder Solvency II vallen, om ‘toezichtstoerisme’ te voorkomen.

Er wordt opgemerkt dat de stelling suggereert dat het Solvency II-regime een beter toezichtsregime kan zijn dan het toezichtsregime van de herverzekeraar. In een mondiale samenleving met internationale partijen die elk een eigen toezichtsregime hebben, zou toezichtstoerisme geen probleem moeten zijn, onder de voorwaarde dat het risico voldoende wordt beheerst. Zowel vanuit het perspectief van de verzekeraar (is er voldoende zicht op de risico’s) als vanuit het perspectief van de regelgeving (dat Solvency II een adequate behandeling geeft wat betreft kapitaal van niet Solvency II herverzekeraars). Toezichtregimes kosten veel geld en moeten in balans worden gebracht met goed ondernemerschap. Er wordt opgemerkt dat herverzekeraars niet voor niets kiezen om te retrocederen naar toezichtsregimes met minder zware kapitaaleisen. Maar de deelnemers vinden wel dat vanuit bestuurlijk oogpunt een verzekeraar eindverantwoordelijk blijft voor de resultaten en garanties, ook al zijn deze uitbesteed. Een bestuurder zou overtuigd moeten zijn van de bijdrage van de herverzekering aan de strategie en zich comfortabel voelen bij de uitbesteding. Hierbij hoeft het toezichtsregime niet per se Solvency II te zijn. Via retrocessie kan het risico ook onder een ander toezichtsregime vallen dan Solvency II en dan bestaan er instrumenten, zoals bijvoorbeeld equivalentieprincipes, om dit deels te adresseren. Alhoewel deelnemers vinden dat het niet uitmaakt welk toezichtsregime van toepassing is, mits het risico voldoende beheerst wordt, geven de deelnemers aan wel alerter te zijn bij het accorderen van een dergelijke constructie bij andere toezichtsregimes.

 

Een herverzekeringscontract voor langlevenrisico kan zo ingericht worden dat er geen risico meer over is voor de verzekeraar. Wanneer dat niet zo is en er tegenpartijrisico blijft, dan mag de herverzekering zeker niet gepaard gaan met overbrenging van de ingelegde gelden.

Deelnemers zijn het eens met elkaar dat er altijd wel risico’s achterblijven bij de verzekeraar, bijvoorbeeld uitvoering/operationeel risico, kostenrisico en tegenpartijrisico. Bij retrocessie is het wat lastiger te doorgronden welke risico’s er komen, maar er moet wel getracht worden de risico’s te monitoren en te mitigeren. Voorbeelden die genoemd worden zijn het frequent afrekenen, collaterals, re-couponing en pledge accounting. Wel blijkt het in de praktijk lastig voor de verzekeraar om voldoende zicht (en controle) te hebben op wat de herverzekeraar met de verplichtingen doet, en moet vertrouwd worden op de toezichthouder in het land van de herverzekeraar.

 

De meningen zijn verdeeld of een herverzekering ook mag leiden tot een overdracht van beleggingen van de verzekeraar naar de herverzekeraar. Hoewel sommigen aangeven dat dit best zou moeten kunnen wanneer dat onder de juiste voorwaarden gebeurt, zijn de meesten terughoudend vanwege de risico’s die dit met zich mee kan brengen. Niemand weet hoe de wereld er over 30 jaar uit ziet, en wat er in de tussentijd met deze beleggingen is gebeurd.

 

Voor bestaande polishouders (premievrije contracten) heeft een langlevenherverzekering geen voordeel. Het is vooral goed voor de aandeelhouder(s).

Deelnemers zijn het niet eens met deze stelling. Het voordeel zit in de continuïteit. Betere spreiding van het risico, dus beter/veiliger voor polishouder. Vrijkomende kapitalen kunnen ook worden ingezet ten gunste van de polishouders, voor bijvoorbeeld betere winstdelingen of indexaties.

 

Wel leert de praktijk dat het belang voor aandeelhouders een grote rol speelt bij het afsluiten van een langlevenherverzekering, maar vanwege continuïteit is een dergelijke constructie ook zeker goed voor polishouders. Opgemerkt wordt dat pensioenfondsen (die geen aandeelhouders hebben) dit soort constructies ook hebben waarmee geconcludeerd kan worden dat een herverzekeringsconstructie zeker ook goed is voor de polishouders. Verder wordt opgemerkt dat het ook in het belang is van de polishouders dat de aandeelhouders tevreden zijn, zodat er ruimte voor de verzekeraar is om te ondernemen en de balans goed te managen.

 

Een eindige langlevenherverzekering is een goede toevoeging aan het assortiment (dus voor de komende X jaar wordt de sterfte gegarandeerd, maar daarna niet).

Na een x aantal jaar komt het risico weer terug op de balans van een verzekeraar. Dit is een toevoeging als de portefeuille tot een bepaald niveau is leeggelopen, waardoor de verzekeraar de restportefeuille zelf kan/wil dragen. Een optie tot verlenging is dan wel een waardevolle optie voor de verzekeraar. Daarbij moet rekening gehouden worden met restricties ten aanzien van kapitaalsreductie indien sprake is van materieel basisrisico bij het toepassen van de Solvency II standaardformule.

 

Je moet kiezen: “langlevenherverzekering in de vorm zoals dit nu plaatsvindt, is in het belang van de polishouder” of “van ruilen komt huilen”.

Er is afgesloten met de positieve conclusie dat een langlevenherverzekering in de vorm, zoals dit nu plaatsvindt, zeker in het belang van de polishouder is, alhoewel er toch ervaringen zijn met "van ruilen komt huilen".

 

Bij de bijeenkomst waren aanwezig: Jon Vogelzang (DNB), Jan Nooren (ASR), Michiel Dijkstra (Achmea), Hilco Polman (Aegon), Niels Bakker (Athora NL, AG‑commissie Verzekeringen), Tom de Jonge (NN), Jordi van Irsen (Klaverblad), Loes de Boer (bestuur AG), Jeroen Gielen (dagvoorzitter, AG‑commissie Verzekeringen) en Debbie Ramdien-Sonai (AG-commissie Verzekeringen).

details


Er zijn 867 nieuwsberichten gevonden. 1 | volgende pagina >>