Nieuwsberichten
Filter: 
Sortering: 

Er zijn 748 nieuwsberichten gevonden. 1 | volgende pagina >>

7 juli 2020
Levenlanglerenkrediet

 

Als EMAS-student van het Actuarieel Instituut kun je, als je zelf (een deel van) de kosten voor de opleiding betaald, in aanmerking komen om geld te lenen om het collegegeld te betalen. Ben je jonger dan 56 jaar en heb je geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering? Dan kun je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een aanvraag indienen voor het levenlanglerenkrediet.

 

De hoogte van het levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van jouw collegegeld. En je kunt nooit meer lenen dan het bedrag dat je aan collegegeld moet betalen. Studieboeken, andere studiematerialen of reis- en verblijfkosten vallen hier niet onder. Wanneer je met de opleiding stopt, moet je het levenlanglerenkrediet binnen 15 jaar terugbetalen. Hoeveel je per maand moet aflossen, hangt af van de hoogte van jouw schuld en de rente. Ook wordt er rekening gehouden met jouw inkomen en het inkomen van een eventuele partner.

 

Benieuwd of je in aanmerking komt voor een levenlanglerenkrediet? Ga voor meer informatie, alle voorwaarden en aanvragen naar www.duo.nl/levenlanglerenkrediet. Voor vragen kun je contact opnemen met de helpdesk via levenlanglerenkrediet@duo.nl of telefonisch op 050-5999828.

details

2 juli 2020
Drs. Daan Kleinloog AAG nieuw bestuurslid Communicatie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Actuarieel Genootschap is Daan Kleinloog (1989) benoemd tot bestuurslid Communicatie. Hij volgt drs. Ronald Doornbos AAG op, die na vier jaar afscheid heeft genomen als bestuurslid.

 

Ronald Doornbos en Daan Kleinloog

 

Na zijn bachelor Toegepaste Wiskunde, rondde Daan de EMAS-opleiding van het Actuarieel Instituut in 2014 af. Hij is partner bij Sprenkels & Verschuren waar hij onder andere verantwoordelijk is voor PA&PR en vaktechnische zaken.

details

2 juli 2020
Drs. Daan Kleinloog AAG nieuw bestuurslid Pensioenen en PA&PR

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vandaag is Daan Kleinloog (1989) benoemd tot bestuurslid Pensioenen en PA&PR. Hij volgt drs. Ronald Doornbos AAG op, die na vier jaar afscheid heeft genomen als bestuurslid.

 

Ronald Doornbos en Daan Kleinloog

 

Na zijn bachelor Toegepaste Wiskunde, rondde Daan de EMAS-opleiding van het Actuarieel Instituut in 2014 af. Hij is partner bij Sprenkels & Verschuren waar hij onder andere verantwoordelijk is voor PA&PR en vaktechnische zaken. Daarnaast is Daan sinds 2017 voorzitter van de Werkgroep AOW, die onder de Commissie Pensioenen valt, waardoor hij een goed beeld heeft van wat er speelt bij de diverse AG-commissies en binnen de vereniging.

details

1 juli 2020
Johan de Witt scriptieprijs 2020

Ieder jaar stelt het AG, in het kader van de Johan de Witt prijs, een prijs ter waarde van € 5.000 ter beschikking voor een (wetenschappelijke) scriptie voor de opleiding Actuariële Wetenschappen of een vergelijkbare kwantitatieve opleiding. Heb jij je scriptie geschreven in de periode tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020, dan nodigt het AG je van harte uit jouw scriptie in te sturen voor deze prijs! Meer informatie>>

 

details

1 juli 2020
Nieuwste uitgave The European Actuary

Lees de nieuwste uitgave van The European Actuary: number 23 (July 2020).

 

Ga naar de website van The European Actuary voor eerdere uitgaven en meer informatie.

details

25 juni 2020
Lees de blog van Pelle van Vlijmen

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Pelle van Vlijmen. Lees verder>>

 

details

24 juni 2020
Eerst corona en dan ook nog een ORSA of ERB?

De grootste gevolgen van de coronapandemie zijn ongetwijfeld te zien in de gezondheidszorg en op het persoonlijke vlak, maar de impact op de economie en financiële markten is ook groot. Het aantal WW-uitkeringen is fors toegenomen[1], de omzet en kredietwaardigheid van bedrijven zijn gedaald[2] en aandelenmarkten hebben klappen gehad. Dat verzekeraars en pensioenfondsen eveneens hard geraakt worden blijkt wel uit de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen. Deze is gedaald van ruim 100% per jaareinde 2019, naar ongeveer 90% begin juni 2020 met een dieptepunt van 81% eind maart 2020[3].

 

De laatste jaren is steeds meer wet- en regelgeving rondom risicomanagement opgesteld. Scenarioplanning neemt hier een belangrijke plaats in: de Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) in Solvency II voor verzekeraars en de Eigen Risico Beoordeling (ERB) in IORP II voor pensioenfondsen. Van iedere instelling wordt verwacht dat zij deze analyses regulier uitvoeren en dat nieuwe analyses worden gemaakt als de omstandigheden – de zogenaamde ‘trigger’ - het risicoprofiel van de instelling significant doen wijzigen. De coronapandemie heeft geleid tot de eerste grote crisis sinds de invoering van deze wet- en regelgeving en vormt daarmee een eerste echte test van de toegevoegde waarde ervan.

 

Of een tussentijdse ORSA of ERB van meerwaarde is, verschilt per instelling. Belangrijk is dat aanvullende scenarioanalyses die worden uitgevoerd direct in de ORSA en ERB-context worden geplaatst, zodat voor een eventuele tussentijdse ORSA of ERB niet een tweede proces wordt opgestart. Verder is het belangrijk dat deze analyses worden gezien als handvat voor het management en dus niet enkel en alleen als rapportageverplichting naar DNB.

 

Bij het beoordelen of een tussentijdse analyse noodzakelijk is en nieuwe scenario’s van toegevoegde waarde zijn, kunnen de volgende vragen worden gesteld:

 

 • Vindt er binnenkort een reguliere ORSA of ERB plaats zodat hier direct bij aan kan worden gesloten?
 • Zijn het businessplan en de risicobereidheid van de instelling gewijzigd door de crisis? Heeft de crisis bijvoorbeeld tot nieuwe inzichten en kansen geleid, bijvoorbeeld productvernieuwing en een andere prijsstelling?
 • Zijn nieuwe risico’s ontstaan of aan het licht gekomen die eerder over het hoofd zijn gezien en welke risico’s wil de instelling nemen of vermijden in de toekomst?
 • Sluiten de nieuwe scenario’s voldoende aan bij deze nieuwe risico’s en de werkelijkheid? Worden bijvoorbeeld een mogelijk V- of U-herstel van financiële markten, de ‘anderhalve meter economie’ en het massaal thuiswerken meegenomen in de analyse?
 • Zijn scenario’s in eerder uitgevoerde analyses diepgaand genoeg geweest om de impact van de huidige crisis te weerspiegelen?
 • Is het risicomanagementbeleid zodanig dat nieuwe maatregelen worden opgesteld op basis van de nieuwe toekomstscenario’s?
 • Is de organisatiecultuur ingesteld op risicodenken en flexibel genoeg om zich op korte termijn aan te passen naar aanleiding van de tussentijdse analyse?

 

Antwoorden op bovenstaande vragen zijn per organisatie anders en bepalen mede de noodzaak voor een tussentijdse ORSA of ERB. Goede scenarioanalyses zijn van essentieel belang voor goed risicomanagement. Hoewel situaties als de coronacrisis nooit exact kunnen worden voorspeld, is het handelen in crisissituaties wel degelijk voor te bereiden. De relatief snelle en soepele overgang naar het massaal thuiswerken is daarvan een goed voorbeeld, aangezien dit ook onderdeel is van de business continuity planning van een organisatie. Gedegen ORSA en ERB- analyses kunnen dat ook zijn voor duurzame bescherming van de risico- en kapitaalpositie en tussentijdse scenario analyses kunnen hier zeker bij helpen.

 

Door Rik van Beers MSc AAG, drs. Servaas Houben AAG FIA CFA FRM en drs. Jasper Hoogenstraaten (Commissie ERM)

 

[1] Bron: CBS, Arbeid en sociale zekerheid (www.cbs.nl)

[2] Bron: Downgrade doom looms for coronavirus-hit firms and markets (www.reuters.com)

[3] Bron: dekkingsgraad o.b.v. swaprente volgens de Aon pensioenthermometer (www.aon.nl)

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven door Rik van Beers MSc AAG, drs. Servaas Houben AAG-FIA, CFA, FRM en Jasper Hoogenstraaten MSc, allen zijn lid van de Commissie ERM van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

details


11 juni 2020
Vacatures bestuursleden
(in archief)

Door het vertrek van één van de bestuursleden en een uitbreiding van de huidige bezetting, zoekt het bestuur twee bestuursleden die de komende jaren de strategische uitdagingen aan willen gaan.

 

De positionering van de actuarieel professional en het AG is een van belangrijkste taken van het bestuur. De strategische koers is vastgesteld en de eerste initiatieven zijn ontwikkeld. Als bestuurslid ben je actief betrokken bij het verder uitzetten van de deze koers, waarbij de focus ligt op het vergroten en verbreden van de inzetbaarheid en relevantie van de actuarieel professional. Daarnaast draag je vanuit jouw expertise bij aan de formulering van het verenigings- en stichtingsbeleid en je doet dat in samenspraak met de daarbij relevante commissies, het bureau en stakeholders. Ook ben je als bestuurslid medeverantwoordelijk voor het AI en denk je mee over de ontwikkeling van het onderwijs en de opleidingen. De verschillende portefeuilles binnen het bestuur worden in overleg verdeeld.

 

Gevraagde competenties, expertise en ervaring

 • Je bent lid van het AG, je hebt kennis van en affiniteit met het actuariële werkveld, bent innovatief en veranderingsgezind.
 • Je hebt ervaring met (strategische) beleidsontwikkeling en het aansturen van processen.
 • Je bent in staat de visie van het AG en het AI op een adequate en doeltreffende wijze te verwoorden.
 • Je denkt en handelt vanuit het belang van het AG en het AI.

 

Persoonlijke kwaliteiten

 • Communicatief sterk en sociaalvaardig.
 • Vermogen om visie te formuleren en uit te dragen.
 • Verbindend vermogen.
 • Daadkrachtig en resultaatgericht.

 

Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor een periode van twee jaar benoemd, met de mogelijkheid deze termijn daaropvolgend twee keer met twee jaar te verlengen.

 

Contactpersoon voor nadere informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hans Duijn, algemeen directeur AG en AI, telefoonnummer 030-6866150 of per e-mail hans.duijn@ag-ai.nl.

 

Procedure

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan een motivatie en CV vóór 29 juni 2020 aan Clarisse Kalk (clarisse.kalk@ag-ai.nl).

 

Kandidaten worden door de Commissie Nominatie uitgenodigd voor een gesprek. Op basis daarvan wordt een selectie gemaakt, waarna een voordracht volgt aan het bestuur en goedkeuring wordt gevraagd aan de ALV.

details

11 juni 2020
Lees de blog van Loes de Boer

Lees iedere week een blog op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vakspecialisten delen hun visie over een voor hen relevant thema. Deze keer de visie van Loes de Boer. Lees verder>>

 

details


Er zijn 748 nieuwsberichten gevonden. 1 | volgende pagina >>