COVID-19: een update

14 april 2021

Recentelijk heeft de AG-Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) een korte update gegeven over COVID-19 en de mogelijke impact hiervan op de prognose van de levensverwachting. Deze update is terug te lezen op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

 

Het mag duidelijk zijn dat door de pandemie alle sterfteprognoses een grotere onzekerheid hebben dan voorheen. De vraag wat de impact van COVID-19 op de levensverwachting gaat zijn, is nog lastig te beantwoorden.

 

De CSO en de werkgroep Prognosetafels zullen in de komende maanden beschikbare cijfers analyseren en gevoeligheidsanalyses doorrekenen. Bij de laatste publicatie in september 2020 heeft de CSO al uitgebreid stilgestaan bij COVID-19 en de mogelijke gevolgen voor de prognose van de levensverwachting. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze publicatie van september 2020.

 

Veel zal uiteindelijk afhangen van het antwoord op de vraag of effecten structureel of tijdelijk van aard zijn. Is het aannemelijk dat de recentelijk waargenomen oversterfte representatief is voor de ontwikkeling van de levensverwachting op de lange termijn? Of is er sprake van een tijdelijk effect totdat het vaccin de kans op sterfte als gevolg van corona heeft geminimaliseerd? Deze vragen zijn met veel onzekerheid omgeven en zijn pas op termijn goed te beantwoorden.

 

Met de huidige beschikbare informatie geeft de Prognosetafel AG2020 nog steeds de best mogelijke inschatting voor de langetermijnlevensverwachting van de Nederlandse bevolking. De komende maanden zal de CSO nieuwe overlijdensdata en informatie over COVID-19 in haar onderzoek meenemen en bekijken of de levensverwachting moet worden bijgesteld of niet. De CSO is zich ervan bewust dat, wanneer de analyses tot een update van de sterfteprognose in 2021 leiden, stakeholders tijdig moeten worden geïnformeerd zodat deze zorgvuldig hun besluitvormingsproces kunnen doorlopen voor bijvoorbeeld premies en tarieven voor 2022. Daarom zal de CSO uiterlijk 15 juli 2021 bekendmaken of in 2021 een nieuwe sterfteprognose wordt gepubliceerd. Wanneer de CSO besluit tot een aanpassing van de sterfteprognose in 2021, dan zal deze uiterlijk 15 september 2021 worden gepubliceerd. 

 

Commissie Sterfte Onderzoek, 14 april 2021