Koninklijk Actuarieel Genootschap verwacht geen blijvend effect op de toekomstige levensverwachting door COVID-19

5 juli 2021

Op de website van het AG is vandaag een artikel verschenen, waarin de nieuwe sterftedata en de wijze waarop deze zijn gebruikt om een inschatting te maken van de impact van de pandemie, worden besproken. Met de uitkomsten van de uitgevoerde analyses onderbouwt de Commissie Sterfte Onderzoek haar conclusie dat er op dit moment geen aanleiding is om de Prognosetafel AG2020 aan te passen. Prognosetafel AG2020 blijft tot september 2022 de beste inschatting van toekomstige sterftekansen en levensverwachtingen. In september 2022 wordt de Prognosetafel AG2022 gepubliceerd.

 

Bij de presentatie van de Prognosetafel AG2020 (september 2020) kondigde de Commissie Sterfte Onderzoek en de Werkgroep Prognosetafel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) aan, dat zij in de loop van 2021 zouden besluiten of een update van de prognose nodig zou zijn naar aanleiding van dan beschikbare gegevens over de sterftecijfers 2020 en het begin van 2021. Het betreft de in Nederland geobserveerde sterfte op weekbasis per leeftijd over het jaar 2020 en de eerste tien weken van 2021, verzameld en aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 

De meeste pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken de Prognosetafel AG2020 voor het vaststellen van hun technische voorzieningen en premies. Deze prognose is gebaseerd op zowel Nederlandse sterftedata als sterftedata van Europese landen met een vergelijkbare welvaart als in Nederland. De Prognosetafel AG2020 was gebaseerd op sterftedata tot en met eind 2019, omdat op dat moment de COVID-19-pandemie Europa nog niet had bereikt, bevat Prognosetafel AG2020 geen COVID-19-sterftedata.