Pensioenwet

Reactie Koninklijk Actuarieel Genootschap op wetsvoorstel FTK

Op 3 september 2014 vindt een rondetafelbijeenkomst plaats in de Tweede Kamer over dit onderwerp. Voor deze bijeenkomst heeft het AG een reactie opgesteld.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap (2 september 2014)

 

Voorontwerp van wet herziening FTK, reactie Koninklijk Actuarieel Genootschap op de door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgezette consultatie

Met interesse heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) kennis genomen van het consultatiedocument Voorontwerp van wet herziening FTK en de begeleidende brief van de Staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer. Het voorontwerp is geënt op geïndexeerde middelloonregelingen. Aan andersoortige regelingen, zoals eindloonregelingen, is nog nauwelijks aandacht besteed. Het incorporeren hiervan in het voorgestelde kader mag niet worden gezien als een “los eindje”. Enkele belangrijke elementen, zoals de premievoorschriften, zijn niet eenvoudig toepasbaar te maken voor andersoortige regelingen. Het verdient dan ook aanbeveling deze verbreding van het voorgestelde kader zorgvuldig vorm te geven, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige bestaande regelingen.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap (5 september 2013)

 

RJ-Uiting 2013-2 verwerking korting opgebouwde pensioenen in voorziening pensioenverplichtingen

Op 9 januari 2013 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2013-2 gepubliceerd. RJ-Uiting 2013-2 bevat een voorstel om een alinea toe te voegen in hoofdstuk 610 Pensioenfondsen om te verduidelijken op welke wijze de kortingsmaatregelen op pensioenaanspraken en pensioenrechten moeten worden verwerkt in de jaarrekening inclusief de toelichting daarop. De Commissie Pensioenen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) maakt graag van de uitnodiging van de Raad gebruik om een reactie op deze RJ-Uiting te geven.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap (8 februari 2013)

 

Het kortingsbesluit en evenwichtige belangenbehartiging

In dit artikel staat het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) stil bij het kortingsbesluit van het pensioenfondsbestuur in relatie tot de eis van evenwichtige belangenbehartiging. Het AG gaat hierbij uit van een pensioenregeling met het karakter van een uitkeringsovereenkomst (middelloon- of eindloonregeling).

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap (2 oktober 2012)

 

AG Notitie Evaluatie Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen

De notitie gaat in op een aantal overwegingen uit de ‘brief Donner’ van 25 mei 2009 die relevant zijn in het kader van de evaluatie van het FTK. Het resultaat daarvan is een aantal aanbevelingen die in de notitie verder zijn toegelicht.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap (23 december 2009)