Ultimate Forward Rate

Een bijdrage van het Koninklijk Actuarieel Genootschap ten behoeve van de Commissie UFR

In de politieke discussie over de Hoofdlijnennota herziening financieel toetsingskader pensioenen van voormalig Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, speelt de zogenaamde Ultimate Forward Rate (UFR) een belangrijke rol. Om te onderzoeken hoe geborgd kan worden dat deze UFR realistisch is en blijft, heeft Staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij Besluit van 21 december 2012 een externe Commissie – de Commissie UFR – ingesteld.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap (maart 2013)

 

Reactie AG op publicatie DNB-UFR methode

Op 23 augustus van dit jaar heeft het Actuarieel Genootschap (AG) in een open brief aan de rapporteur van de Tweede Kamer op het Europese pensioendossier de effecten van de Ultimate Forward Rate (UFR) in kaart gebracht met de bedoeling een bijdrage te leveren aan het debat over het pensioendossier. De Ultimate Forward Rate-methodiek is een methode om een rentecurve voor lange looptijden op een andere manier, dan rechtstreeks afgeleid van marktrentes, te bepalen.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap (19 oktober 2012)

 

Brief Koninklijk Actuarieel Genootschap aan Pieter Omzigt

Open brief van het Koninklijk Actuarieel Genootschap inzake De Ultimate Forward Rate Methodiek aan Pieter Omzigt, rapporteur namens de Tweede Kamer op het Europese dossier Pensioenen.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap (23 augustus 2012)

 

AG rapport Principes voor de Rentetermijnstructuur, dé juiste curve bestaat niet

De economische crisis leidt op alle fronten in de financiële wereld tot discussies over ingrijpende hervormingen. Ook de pensioen- en verzekeringssector ontkomt hier niet aan. Het Actuarieel Genootschap (AG) wil met het rapport “Principes voor de Rentetermijnstructuur, dé juiste curve bestaat niet”, een gefundeerde bijdrage leveren aan een belangrijk onderdeel van deze discussies, namelijk die over de rentetermijnstructuur voor de waardering van de (langlopende) verplichtingen van pensioen- en verzekeringsinstellingen.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap (9 oktober 2009)