IORP II kans voor risicomanagers nieuwe stijl – door Jasper Hoogenstraaten MSc

 

In april diende Minister Koolmees het wetsvoorstel in voor aanpassing van de pensioenwetgeving aan de Europese IORP II-richtlijn. IORP II kent sterke gelijkenissen met Solvency II, maar is voornamelijk beperkt tot de zogenaamde 2e pijler met vereisten aan governance en risicomanagement en bevat geen waarderingsgrondslagen of kapitaalvereisten. Een belangrijk onderdeel van de voorgestelde wetgeving is de vereiste tot de aanwezigheid van onafhankelijke sleutelfuncties, waaronder de actuariële functie en de risicobeheerfunctie.

 

Om onnodig zware belasting voor pensioenfondsen te voorkomen zijn in het wetsvoorstel, ten opzichte van de IORP II-richtlijn, aanvullende bepalingen opgenomen die pragmatische invulling mogelijk maken. Zo kan een sleutelfunctie bij een bestuurder worden belegd. Echter vanuit adequate governance en onafhankelijkheid van sleutelfuncties, leidt deze combinatie eventueel tot vragen en uitdagingen. Het wetsvoorstel biedt daarnaast de mogelijkheid de actuariële functie bij de certificerend actuaris te beleggen. Deze combinatie is alleen toegestaan indien de actuariële functie niet gecombineerd wordt met de risicobeheerfunctie. Terwijl deze combinatie nu juist een mooiste kans biedt voor de actuarieel professional! Kortom: er zijn opvallende keuzes gemaakt, waarbij de praktijk moet uitwijzen hoe hier invulling aan wordt gegeven.

 

Door het expliciet benoemen van de risicobeheerfunctie biedt IORP II in ieder geval een mooie kans om vanuit de actuariële discipline het risicomanagement bij pensioenfondsen naar een hoger plan te tillen. Immers het geeft bevestiging dat het voor de toekomst van grote waarde is om kennis op het gebied van actuariaat en risicomanagement te combineren. Zeker bij een pensioenfonds is de kennis en kunde van een actuaris relevant voor het beheersen van de risico’s: deze zijn complex, financieel en kwantitatief van aard en vragen om inzicht in het verband tussen de pensioenregeling, wijzigende levensverwachtingen en ontwikkelingen op financiële markten. Al lange tijd is de beweging gaande waarbij actuarissen meer en meer facetten van risicomanagement in hun functie en opleiding zien terugkomen. IORP II biedt de beroepsvereniging de ideale uitdaging de ingeslagen route verder te vervolgen en haar leden de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen tot risicomanagers nieuwe stijl!

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.

 

Binnen het Koninklijk Actuarieel Genootschap zijn verschillende commissies actief, waaronder de Commissie Enterprise Risk Management (ERM). Deze commissie houdt zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement die relevant zijn voor de actuariële beroepsgroep. IORP II vormt hier een onderdeel van. Kijk voor meer informatie over de commissie op de website.