Missie en visie

Missie

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) bevordert de kwaliteit en kernwaarden van haar leden (actuarissen AG en actuarieel analisten AG). Het AG biedt een kader waarbinnen actuariële professionals opereren en een platform voor de uitwisseling en verdieping van kennis.

 

Visie

Het AG is met, voor en door haar leden kennispartner en biedt wezenlijke bijdragen aan financiële vraagstukken op het gebied van pensioenen en verzekeringen die in de samenleving spelen. Binnen de pensioen- en verzekeringswereld vervullen actuariële professionals, vanuit verschillende rollen (adviseur, certificerend actuaris en specialist) een belangrijke functie.

 

Met de ontwikkelingen in de financiële wereld en veranderende nationale en internationale wet- en regelgeving, verandert de rol en het aandachtsgebied van de actuariële professional. Het is de taak van het AG de professionaliteit van de beroepsgroep (kwaliteitseisen en kernwaarden) hierop blijvend te laten aansluiten.

 

Ook op andere terreinen waaronder de bancaire sector kan het analytisch vermogen van de actuariële professional van toegevoegde waarde zijn. Het AG zal dan ook continu toetsen of het werkdomein van de actuariële professional aansluit bij de behoefte vanuit de maatschappij.

 

Risicomanagement en Data Science maken integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering en zijn daarmee steeds verder verweven in het actuariële werkveld. Het AG speelt in op deze ontwikkelingen en geeft daar invulling aan door samenwerking/partnerships aan te gaan met verwante beroepsgroepen en organisaties en kennisoverdracht, waaronder Permanente Educatie.