Kring Schade

Kring Schade is een kenniskring voor eenieder die graag meedenkt over de inhoudelijke ontwikkeling van het schadeactuariaat. Binnen de kring worden tijdens bijeenkomsten wetenschappelijk onderzoek en veranderende toepassingen van theorie in de praktijk gepresenteerd en bediscussieerd. Daarnaast is de kring een gemotiveerde sparring partner voor het Actuarieel Instituut (AI) bij het samenstellen van het aanbod van PE-bijeenkomsten.

 

Van oudsher heeft Kring Schade nauwe contacten met de internationale ASTIN-sectie van de International Actuarial Association (IAA/AAI).

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

Drs. P.R. Dannenburg AAG (Patrick), voorzitter

A.T.H. Gabriël (Arno)

Drs. L.B. Thiers AAG (Leonie)

Drs. S. Tolk AAG (Sander)

Drs. M. Zwijnenburg AAG (Michiel)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Kostenassumptie bij reserveringen | Verzekerbaarheid overstromingen (25 september 2018)

Tijdens de bijeenkomst van Kring Schade stonden deze keer twee redelijk inhoudelijke onderwerpen op het programma, de kostenassumptie bij reserveringen in het schadebedrijf en - een zeer actueel onderwerp - de verzekerbaarheid van lokale overstromingen.

 

Kostenassumpties

Kostenassumpties staan bij zowel de accountant als de toezichthouder steeds prominenter op de radar, maar dan met name voor het levenbedrijf. Voor het schadebedrijf is hier tot op heden minder aandacht voor geweest. Misschien voor een deel terecht, omdat de schademarkt niet zo krimpend is als de levenmarkt, maar het is de vraag of er voldoende aandacht voor is. Via verschillende invalshoeken gaven Rick Schuur (Actuarieel Partner bij EY) en Jasper Kolsters (Audit Partner bij EY) hun visie op dit onderwerp.

 

Een goede kostenassumptie is geen sinecure. De materialiteit lijkt redelijk beperkt in het schadebedrijf, maar niet beperkt genoeg voor de accountant. Solvency II geeft redelijk gedetailleerd weer welke kosten in ogenschouw genomen moet worden, maar in de praktijk geeft dit nog wel de nodige keuzes en uitdagingen. IFRS17 hanteert daarentegen een andere definitie, dus ook in dat licht zal hier door de (schade-)actuaris verder aandacht aan gegeven moeten worden.

 

Overstroming

In augustus heeft het Verbond van Verzekeraars het Adviesrapport Overstromingen 2018 gepubliceerd. Hierin valt te lezen dat het Verbond mogelijkheden ziet om op opstal- en inboedelpolissen aanvullende dekking te bieden tegen lokale overstromingen. Deze kunnen ontstaan door het falen van secundaire waterkeringen, bijvoorbeeld vanwege extreme neerslag of droogte.

 

Gijs Kloek (Achmea Re, lid van de verbondsprojectgroep ‘Neerslagclausule’) en Marc Melsen (Guy Carpenter, als modelontwikkelaar en analist betrokken bij het adviesrapport) gaven een inhoudelijke toelichting over de aanleiding en doelstelling van het rapport, de resultaten en het risicomodel dat is gebruikt ten behoeve van het kwantificeren van de schade als gevolg van lokale overstromingen.

 

Ten behoeve van de analyses in het rapport is een model ontwikkeld dat de mogelijke schade als gevolg van lokale overstromingen simuleert. Uit de resultaten blijkt dat de schadebedragen binnen de verzekerbare bandbreedte vallen. Een dergelijke verzekeringsdekking is momenteel niet breed beschikbaar en sluit beter aan op de compensatieregeling van de overheid, de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

 

Bijeenkomst Cyber (27 maart 2018)

Van gestolen persoonlijke gegevens tot gemanipuleerde verkiezingen: Cyber risk is een actueel thema dat hoog op de agenda staat van bedrijven, overheden en bezorgde burgers. Voor velen is het echter onduidelijk wat dit risico precies inhoudt. Wat kunnen mogelijk de financiële gevolgen zijn? Is het risico kwantificeerbaar en verzekerbaar? En welke producten worden op dit moment door schadeverzekeraars ontwikkeld en in de markt gezet?

 

Rondom dit relatief jonge fenomeen leven dus veel vragen. Dit vormde aanleiding om de gehele bijeenkomst van Kring Schade op 27 maart 2018 te wijden aan ‘Cyber’ en de huidige stand van zaken te peilen. René Brinksma gaf de aftrap van de middag met een korte interactieve quiz waarin de aanwezigen konden toetsen hoeveel gevoel zij hebben bij recente cijfers over cyber-incidenten. Tijdens de eerste presentatie gaf Roel van Rijsewijk (Deloitte) een holistische kijk op het begrip cyber risk en op de wijze waarop dit kan worden beheerst.

 

Na deze schets van het speelveld is nader ingegaan op de verzekerbaarheid van dit risico. Jan van den Hoek (De Goudse) vertelde over de overwegingen rondom het cyber risk product dat sinds 2017 wordt gevoerd door De Goudse. Tijdens zijn presentatie ging hij in op de obstakels en specifieke vraagstukken die spelen bij de productontwikkeling van een cyberverzekering. Interessant daarbij waren vooral de definitie van een ‘cyberincident’ en de subtiele accentverschuiving die (De Goudse) heeft doorgevoerd van de conventionele polisvoorwaarden naar ‘spelregels’.

 

Tenslotte belichtte Vivian Jacobs (Deloitte) de kwantificeerbaarheid van het cyberrisk. Deze modellering vormt een grote uitdaging vanwege de schaarsheid van historische observaties. Bij de aanpak die zij vanuit haar praktijkervaring schetst wordt het cyber risk eerst in kaart gebracht op een ‘Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive’ wijze. Vervolgens wordt hierop op basis van kansparameters en een Markov model een VaR geschat. Deze aanpak en modellering komen voor de actuaris bekend voor en vertonen overeenkomsten met de modellering van het operationeel risico.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 95

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Schade? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.

 

Publicaties

Download de publicatie 50 jaar ASTIN

 

Download de publicatie 25 jaar ASTIN