Lidmaatschappen

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) kent diverse categorieën lidmaatschappen:

 

 • Lid Actuaris AG werkzaam in Nederland
 • Lid Actuaris AG werkzaam in het buitenland*
 • Lid Actuaris AG buiten het arbeidsproces*
 • Lid Actuarieel Analist AG werkzaam in Nederland
 • Lid Actuarieel Analist AG werkzaam in het buitenland*
 • Lid Actuarieel Analist AG buiten het arbeidsproces*
 • Lid gepensioneerd ≥ 65 jaar*
 • Lid geprepensioneerd ≥ 55 jaar tot ≤ 64 jaar*
 • Geaffilieerde
 • Geaffilieerde werkzaam in het buitenland
 • Geaffilieerde buiten het arbeidsproces
 • Student*

 

De met een * aangemerkte categorieën behoeven enige toelichting en worden nader beschreven.

 

Lid Actuaris AG werkzaam in het buitenland en lid Actuarieel Analist AG werkzaam in het buitenland

Leden Actuaris AG en leden Actuarieel Analist AG die in het buitenland werkzaam zijn, komen bij de Nederlandse vereniging in aanmerking voor een gereduceerd tarief. Als peildatum wordt genomen 1 augustus van het betreffende verenigingsjaar. Bij terugkeer in Nederland binnen het lopende verenigingsjaar zal geen verrekening plaatsvinden van de contributie. Een verzoek om in aanmerking te komen voor dit gereduceerde tarief dient schriftelijk te geschieden. Bij terugkeer in Nederland is men verplicht dit binnen één maand te melden bij het bureau AG.

 

Lid Actuaris AG en lid Actuarieel Analist AG buiten het arbeidsproces

Leden Actuaris AG actuaris AG en leden Actuarieel Analist AG die (gedeeltelijk) buiten het arbeidsproces staan in verband met arbeidsongeschiktheid kunnen in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief. Als peildatum wordt genomen 1 augustus van het betreffende verenigingsjaar. Indien men voor dit lidmaatschap in aanmerking komt, kan men hiertoe schriftelijk een verzoek indienen met daarbij de benodigde stukken waaruit het percentage arbeidsongeschiktheid blijkt.

Lid Gepensioneerd ≥ 65 jaar

Men komt in aanmerking voor het gepensioneerden tarief indien men de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en verklaart in het geheel geen inkomen te hebben uit werkzaamheden die gelieerd zijn aan het actuariele beroepsveld . Peildatum is hierbij 1 augustus van het betreffende verenigingsjaar. Een verzoek hiertoe kan men schriftelijk indienen. Tevens geldt dat bij het bereiken van de leeftijd van 75 jaar of na 45 jaar full member te zijn geweest, men wordt vrijgesteld van contributie. Peildatum is het jaar waarin deze gebeurtenis plaatsvindt. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men hiervan melding te maken bij het bureau AG.

 

Lid Geprepensioneerd ≥ 55 jaar tot ≤ 64 jaar

Men komt in aanmerking voor het geprepensioneerden tarief indien men de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en verklaart in het geheel geen inkomen te hebben uit werkzaamheden die gelieerd zijn aan het actuariele beroepsveld. Hiervoor dient elk jaar een nieuwe verklaring te worden afgegeven. Peildatum is 1 augustus van het betreffende verenigingsjaar. Een verzoek kan men schriftelijk indienen. Zodra er opnieuw sprake is van inkomsten uit actuariele (advies werkzaamheden dan dient betrokkene dit te melden en zal de reguliere contributie weer gaan gelden.

 

Studentenlidmaatschap

Toegelaten worden tot dit lidmaatschap: studenten Actuariële Wetenschappen of Econometrie of studenten uit aanpalende studies of studenten die overwegen in de toekomst Executive Masters in Actuarial Science te volgen. Een kopie van een geldige studentenkaart of ander bewijs van inschrijving aan de opleiding dient te worden meegezonden.