Bestuur Koninklijk Actuarieel Genootschap

Het bestuur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging en het initiëren en de uitvoering van AG-activiteiten. Daarnaast onderhouden de bestuursleden contacten met diverse organisaties en instanties binnen de pensioensector en met de politiek.

 

Het bestuur van het AG bestaat uit vijf leden (mei 2017). Bestuursleden worden voorgedragen door de Commissie Nominatie en uit de leden gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het zittende bestuur benoemd bestuursleden voor een periode van twee jaar. Het bestuur bestaat tenminste uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester. De aandachtsgebieden van de bestuursleden zijn gekoppeld aan de diverse doelgroepen en vakgebieden zoals die binnen het AG kunnen worden onderkend.

 

Het bestuur heeft onderstaande taken:

 

  • het vaststellen van een gezamenlijk beleid voor het AG;
  • het nemen van initiatieven tot en het adviseren over op verenigingsniveau te behandelen onderwerpen;
  • het instellen van commissies en kringen ter advisering over die onderwerpen die, naar het oordeel van het bestuur, op verenigingsniveau behandeld dienen te worden;
  • toezien op de naleving van de statuten, reglementen en door de ALV genomen besluiten;
  • het opstellen van een meerjarenplan, een jaarplan en de jaarlijkse begroting.

 

Drs. Ron van Oijen AAG

Voorzitter

Interne organisatie

Internationaal

 

Drs. Lotte van Delft AAG

Vicevoorzitter

Verzekeringen

ERM

 

Drs. Marcel van Delft AAG

Onderwijs AG

CAPE

CAUH

Financiën

     

Drs. Ronald Doornbos AAG

PA&PR

Pensioenen

Drs. Arnold Jager AAG

Sterfteonderzoek

Kwaliteitszorg

 

 

     
Foto's: Fotografie Jacques Kok