Kwaliteitsbevordering

Classificatie van regelgeving

Door het bestuur, commissies en werkgroepen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) worden uitingen opgeleverd in de vorm van reglementen, rapporten of notities. Met de classificatie van regelgeving, zoals ook door accountants wordt gehanteerd, wordt aan de leden van het AG bekend gemaakt welke status de verschillende uitingen hebben, wie de uiting heeft uitgevaardigd en in hoeverre leden van het AG verplicht zijn zich aan de uitingen te houden. Kortom, het doel van de classificatie is een overzicht te geven waarmee alle soorten uitingen (nationaal en internationaal) verklaard worden, waardoor een eenduidig beeld van het niveau en de consequentie van de uiting ontstaat. De beroepsgroep wordt hiermee nadrukkelijk geïnformeerd over de status van de uiting.

 

Procedure vaststellen beroepsreglementering, aanwijzingen en leidraden

Het AG maakt gebruik van beroepsreglementering, aanwijzingen en leidraden voor haar leden. In dit beleidsdocument wordt het proces beschreven dat het AG hanteert voor het vaststellen van beroepsreglementering, aanwijzingen en leidraden. Het proces voor het vaststellen van gedragsregels, reglementen die betrekking hebben op permanente educatie en regels die de vereniging betreffen, vallen buiten de scope van deze procedure. Download de Procedure vaststellen beroepsreglementering, aanwijzingen en leidraden>>

 

Uitwerking

Het AG kent verschillende uitingen in de vorm van:

 

  1. Beroepsreglementering;
  2. Aanwijzingen;
  3. Leidraden;
  4. Overige uitingen.

 

De status van de uitingen varieert hierbij op een schaal van “algemeen verbindend” tot “geen status in de beroepsuitoefening”.

 

Voor iedere uiting is de verantwoordelijkheid belegd bij de Algemene Ledenvergadering van het AG (ALV), het bestuur of in het geval van overige uitingen bij de desbetreffende opsteller van de uiting:

 

  • Notities met een onvoorwaardelijk verplicht karakter kunnen alleen uitgevaardigd worden door de ALV of het bestuur AG (Beroepsreglementering).
  • Notities met een voorwaardelijk verplicht karakter kunnen alleen uitgevaardigd worden door de ALV of het bestuur AG (Aanwijzingen)
  • Notities die bedoeld zijn ter ondersteuning kunnen worden uitgebracht door de ALV, het bestuur AG, commissies, werkgroepen of internationaal gelieerde organisaties (Leidraden).
  • Alle overige uitingen zijn op persoonlijke titel van (samenwerkende) AG-leden (Overige uitingen).

 

1. Beroepsreglementering

Hieronder vallen: Verordeningen/wet- en regelgeving, Gedragsregels, Actuariële standaarden en Overige standaarden. De door het bestuur of de ALV voorgestelde voorschriften zijn algemeen verbindend voor AG-leden op grond van het Reglement van Orde.

 

2. Aanwijzingen

Hieronder vallen de Actuarial Alerts en praktijkhandreikingen. Een Actuarial Alert wordt uitgebracht naar aanleiding van een nieuwe ontwikkeling. Deze alerts kunnen in een later stadium vastgelegd worden in een praktijkhandreiking of eventueel in een actuariële of overige standaard.

Deze publicaties, die tot stand zijn gekomen onder de verantwoordelijkheid van het AG, beogen actuarissen nadere aanwijzingen te geven ter zake van een specifiek onderdeel van de uitoefening van het beroep van actuaris. Verwacht wordt dat actuarissen kennisnemen van deze aanwijzingen en deze overwegen voor zover relevant voor de opdracht. Een actuaris die deze aanwijzingen niet toepast dient - ingeval van een materiële afwijking - de aard, de redenen en de gevolgen van de afwijking op een passende wijze toe te lichten.

 

3. Leidraden

Deze publicaties, die tot stand zijn gekomen onder de verantwoordelijkheid van het AG, beoogt actuarissen ondersteuning te bieden ter zake van een specifiek onderdeel van de uitoefening van het beroep van actuaris. Hoewel aan de totstandkoming van deze publicatie een zorgvuldig proces van overleg en overweging is voorafgegaan, zijn beroepsbeoefenaren niet verplicht de in deze publicatie opgenomen standpunten te volgen.

 

4. Overige uitingen

Hieronder vallen studie- en discussierapporten, ledeninformatie en voorlichtingsmateriaal. Deze publicatie is samengesteld voor derden en leden. De publicatie heeft geen status in het kader van de beroepsuitoefening, wel kan worden verwezen naar publicaties die een dergelijke status wel hebben.