Klachtenprocedure

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) behandelt klachten met betrekking tot vermeende schendingen van professioneel handelen door een lid van de beroepsvereniging AG. De richtlijnen voor professioneel handelen zijn beschreven in het Reglement van Orde van het AG. Iedere belanghebbende bij een zaak is bevoegd een klacht in te dienen. De wijze van behandeling van klachten is opgenomen in het Reglement voor de Rechtspraak (artikel 11 en 12).

 

De klachtenprocedure is bedoeld ter ondersteuning aan leden van het AG en aan derden bij het indienen van klachten.

 

U hoeft geen lid van het AG te zijn om een klacht in te dienen.

 

Het indienen van een klacht

Voordat u een klacht schriftelijk indient, kunt u voor inlichtingen over de procedure contact opnemen met de algemeen directeur van het bureau AG, telefonisch bereikbaar via 030-6866150. Het spreekt voor zich dat het gesprek in vertrouwen plaatsvindt.

 

Indienen van een formele klacht

Voor een formele afhandeling moet uw klacht schriftelijk ingediend worden, gericht aan het bestuur van het AG. U kunt daarbij gebruik maken van het Klachtenformulier. Het bestuur van het AG neemt kennis van alle schriftelijk ingediende klachten met betrekking tot de naleving van de voor de leden geldende gedragsregels als bedoeld in artikel 8 Statuten van het AG. Een klacht dient een beschrijving te bevatten  wat het betrokken lid heeft gedaan(of wellicht heeft nagelaten) en dat mogelijk kan worden aangemerkt als een schending van professioneel handelen en/of de geldende gedragsregels. Voor zover aanwezig moeten alle relevante documenten, die betrekking hebben op de klacht, worden meegestuurd. De klacht moet voorts worden ondertekend.

 
Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U stuurt uw klacht naar het bureau AG t.a.v. het bestuur AG, p/a algemeen directeur AG.

  • Na ontvangst van uw klacht ontvangt u een bevestiging van ontvangst van de klacht.

  • Het bestuur van het AG maakt binnen één maand na ontvangst van de klacht aan de klager bekend of de klacht in behandeling is gegeven aan het College van Rechtspraak, dan wel terzijde wordt gelegd (artikel 11 Reglement van Rechtspraak).

  • Tegen een beslissing van het bestuur AG kan in beroep worden gegaan bij het College van Rechtspraak.

  • In geval er sprake is van een formele klacht, wordt uw identiteit bekend gemaakt aan het lid van het AG tegen wie u de klacht indient.

 

Een alternatief voor een formele klacht

Het AG biedt u de mogelijkheid om anoniem relevante informatie van mogelijk niet professioneel handelen van een lid van het AG op te sturen naar het bureau AG, t.a.v. de algemeen directeur AG. Wanneer u anoniem wilt blijven, heeft u per definitie geen formele klacht ingediend. Relevante informatie kan overigens ook betrekking hebben op publiekelijk beschikbare informatie, zoals een gepubliceerd artikel.


Evenals bij een klacht, dient u de vermeende schending van professioneel handelen beknopt te beschrijven en relevante documenten bij te voegen. U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken zonder de NAW gegevens in te vullen. In beginsel zal het bureau u niet nader informeren indien u gebruik maakt van dit alternatief van een formele klacht.