De AOW in beweging, verhoging van de AOW-leeftijd en de gevolgen voor de pensioenen in de tweede pijler

Publicatiedatum: 9 maart 2009

 

Wie heeft dit rapport geschreven

Dit rapport is geschreven door de leden van de werkgroep "AOW & Vergrijzing", onderdeel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG).

 

Maatschappelijke taak

In 2007 is door het AG voor het eerst een prognosetafel uitgebracht die bij pensioenuitvoerders gebruikt wordt om de pensioenverplichtingen te kunnen bepalen.

 

In 2008 stelde het bestuur van het AG een werkgroep over het onderwerp “AOW & Vergrijzing” in. Deze werkgroep kreeg de opdracht mee om onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de effecten van veranderingen in de AOW voor de pensioenen in de tweede pijler.

 

Voor wie is dit rapport bedoeld

Dit rapport is bedoeld voor alle personen die vanuit hun beroep met pensioenen te maken hebben. Het gaat hierbij om beleidsmakers bij de overheid, sociale partners, pensioenfondsbestuurders, pensioenuitvoerders en de politiek. Dit rapport is bedoeld om inzicht te geven in de effecten van de beslissingen die zij in de (wellicht nabije) toekomst moeten nemen en de gevolgen die anderen daarvan in uitvoerende zin zullen ondervinden.

 

Werkwijze van de werkgroep

Vanaf juli 2008 heeft de werkgroep “AOW & Vergrijzing” onderzoek gedaan naar de technische en operationele gevolgen van het verhogen van de AOW-leeftijd voor de pensioenen in de tweede pijler. Op 9 december 2008 heeft de werkgroep in een besloten ronde tafel bijeenkomst haar bevindingen getoetst aan de mening van stakeholders uit de pensioenwereld. Met het uitbrengen van dit rapport wil de werkgroep haar bevindingen aan de pensioenwereld aanbieden.