Prognosetafel AG 2012-2062

Naast de lage rente die regelmatig aanleiding is voor mediaberichten over de hoogte van pensioenen en over de situatie van pensioenfondsen, is er ook veel belangstelling voor de inschatting van de levensverwachting. De inschatting wordt immers niet alleen gebruikt om de dekkingsgraad van pensioenfondsen en de solvabiliteitspositie van verzekeraars te bepalen, maar is tevens van invloed op belangrijke en actuele maatschappelijke en politieke vraagstukken.

 

Het evidente belang van de inschatting van de overlevingskansen en de ontwikkeling van nieuwe technieken voor deze inschatting, is eerder voor het AG aanleiding geweest om een nieuw prognosemodel te ontwikkelen. Dit model is de basis voor de Prognosetafel AG 2010-2060, die op 30 augustus 2010 is gepubliceerd. De aanbevelingen van de commissie van externe deskundigen bij de Prognosetafel AG 2010-2060 zijn leidend geweest bij de totstandkoming van de Prognosetafel AG 2012-2062. Aan de hand van die bevindingen zijn gewenste vervolgstappen gerealiseerd.

 

Zo is het proces van het tot stand komen van de Prognosetafel AG 2012-2062 beter gestructureerd, zijn contacten met relevante stakeholders geïntensiveerd, is de samenstelling van de Commissie Sterfte Onderzoek en Werkgroep Prognosetafels versterkt met deskundigheid vanuit wetenschap, techniek en praktijk en zijn verkenningen naar een stochastisch model uitgevoerd. Dit traject heeft, naast de validatie van het model en de Prognosetafel AG 2012-2062, geresulteerd in een verdere verfijning van het prognosemodel, inclusief een uitgebreide technische beschrijving, die beschikbaar is op de website van het AG. Tot slot kan worden vermeld dat stappen zijn gezet voor het ontwikkelen van richtlijnen voor ervaringssterfte.

 

Het Bestuur van het Actuarieel Genootschap (AG) is verheugd over bovengenoemde ontwikkelingen en in het bijzonder met de publicatie van de Prognosetafel AG 2012-2062. Speciale dank gaat uit naar de leden van de Commissie Sterfte Onderzoek en Werkgroep Prognosetafels die de totstandkoming van deze nieuwe AG-prognosetafel mogelijk hebben gemaakt.