AG Prognosetafel 2010-2060

 

De levensverwachting is de laatste twee decennia drastisch toegenomen, waarbij de verwachting is dat deze trend zich voorlopig doorzet. Voor het beleid van pensioenfondsen en verzekeraars, maar ook voor veel maatschappelijke vraagstukken, is een adequate inschatting van de levensverwachting van groot belang. Sinds jaar en dag verstrekt het Actuarieel Genootschap (AG) leidraden en richtlijnen voor haar (certificerende) leden voor het omgaan met de inschattingen van de levensverwachting.

 

Tot 2007 werden daartoe door het AG uitsluitend periodetafels gepubliceerd. Deze periodetafels voorzien echter niet in het geven van inschattingen van voorzienbare toekomstige ontwikkelingen van de levensverwachting, onder door andere medische innovaties en gedragsaanpassingen. Daarom heeft het AG in 2007 een prognosetafel van de overlevingskansen per jaar en per cohort voor de periode 2005-2050 gepubliceerd. In een prognosetafel is wel rekening gehouden met toekomstige trends in de levensverwachting.

 

De inmiddels gepubliceerde nieuwe informatie over de waargenomen sterfte in recente jaren, door onder andere het CBS, is voor het AG aanleiding geweest om een nieuw prognosemodel te ontwikkelen. Dit nieuwe prognosemodel is de basis voor de nieuwe prognosetafel van de overlevingskansen 2010–2060.

 

De ontwikkeling en onderbouwing van het nieuwe prognosemodel heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf voorzien. Het AG, en meer in het bijzonder de Commissie Overlevingstafels (COT), heeft zich de afgelopen maanden sterk ingespannen om publicatie van het nieuwe prognosemodel en de prognosetafel mogelijk te maken. Daarin is de Commissie op zeer goede wijze geslaagd. Echter de ontwikkeling van een nieuw prognosemodel gaat gepaard met een zorgvuldig proces van validatie. Vanwege het belang van deze validatie heeft het bestuur van het AG een externe commissie van deskundigen, onder leiding van Jan van de Poel, verzocht het nieuwe model op zijn merites te beoordelen. Voor het AG is het van groot belang dat het model voldoet aan de eisen die in de wetenschap gelden. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de externe commissie zijn in een apart document in te zien en te raadplegen.

 

Zonder meteen te willen spreken van een revolutie, wijst alles erop dat het langleven risico in onrustig vaarwater is terechtgekomen. Er is ook op dit vlak sprake van toegenomen onzekerheid. Niet alle implicaties daarvan staan momenteel helder op het netvlies van actuarissen en bestuurders. Er zal over een breed front gewerkt moeten worden aan het ontwikkelen van nieuwe best practices. Het AG heeft zich voorgenomen hier spoedig mee aan de slag te gaan door seminars en trainingen op te zetten en door intensiever samen te werken met andere instanties.