De certificerend actuaris

Een certificerend actuaris heeft in het kader van de wettelijke certificering van pensioenfondsen specifieke verantwoordelijkheden. Deze zijn voor pensioenfondsen vastgelegd in de Pensioenwet (PW), in de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en in de daarbij horende onderliggende wettelijke regelgeving dan wel aanwijzingen van de toezichthouder DNB. 

 

Werkzaamheden certificerend actuaris

Een certificerend actuaris geeft een onafhankelijk deskundig oordeel over de jaarrekening van een pensioenfonds met inachtneming van de geldende wettelijke eisen. Het oordeel betreft de technische voorzieningen en andere actuariële waarderingen, significante risico's en de mate waarin alsmede de condities waaronder het pensioenfonds haar pensioenverplichtingen in de toekomst al dan niet kan nakomen.

 

In dat kader dient onder meer de hoogte van de voorzieningen te zijn vastgesteld, de analyse van het resultaat te zijn opgesteld en moeten het actuarieel rapport, de verslagstaten en het jaarverslag van het fonds (in concept) gereed zijn.