Vrijstellingsregeling

Voor studenten die vanwege een eerder succesvol afgeronde opleiding voldoen aan de eindtermen van een module van het Actuarieel Instituut (AI), is er een vrijstellingsregeling. Deze regeling houdt in dat een student een aanvraag kan indienen om te worden vrijgesteld van één of meer modules van het AI. De centrale examencommissie van het AI beoordeelt vrijstellingsaanvragen door de eindtermen van de vooropleiding te vergelijken met de eindtermen van de betreffende module van het AI. Vrijwel alle aanvragen worden individueel beoordeeld, wat inhoudt dat een vrijstelling wordt getoetst aan individuele studiegegevens en prestaties.


Vrijstellingen 

Indien u één van onderstaande opleidingen heeft gevolgd en u wilt instromen in de EMAS, dan kunt u contact opnemen met Leandra Pennartz (030-6866190) om u te laten informeren over de vrijstellingen die op uw situatie van toepassing zijn. Zie ook de Admission requirements die gelden voor EMAS.

 

 • Hbo Bedrijfswiskunde
 • Bachelor Econometrics and Operational research
 • Master QFas
 • Bachelor Actuariële Wetenschappen
 • Master Actuariële Wetenschappen
 • Master Econometrics and Operational research
 • Doctoraal Wiskunde, Informatica of Natuurkunde
 • Doctoraal Wiskunde met statistiek
 • Bachelor Wiskunde of Informatica
 • Master Wiskunde of Informatica
 • Bachelor Econometrie
 • Master Econometrie

 

Geldigheidsduur deelcertificaten

Indien er gegronde reden is waardoor het diploma niet behaald kan worden binnen de gestelde termijn met als gevolg dat de behaalde deelcertificaten verlopen, dan kunt u verlenging van de geldigheid van deze deelcertificaten aanvragen. U dient een brief met het verzoek om verlenging te sturen naar de Centrale Examen Commissie (CEC):

 

Centrale Examencommissie Actuarieel Instituut
t.a.v. Leandra Pennartz
leandra.pennartz@ag-ai.nl

 

In de brief moet vermeld staan om welke modules het gaat, wanneer ze verlopen, wat de reden is van het verlopen van de deelcertificaten en de verwachte periode van afstuderen.

 

 • Voor de opleidingen Actuarieel Rekenaar (AR) zijn de deelcertificaten vier jaar geldig.
 • Actuarieel Analist (AAN) zijn de deelcertificaten zeven jaar geldigen.
 • Master Actuarial Analytics (MAA) zijn de deelcertificaten vier jaar geldig.

 

Mocht u vrijstelling hebben gekregen op basis van uw vooropleiding, dan geldt er geen vervaltermijn.

 

Vrijstellingsaanvraag indienen

Om een vrijstellingsaanvraag te kunnen beoordelen, moet de Centrale Examen Commissie (CEC) inzicht hebben in het niveau en de inhoud van de vooropleiding waarop de aanvraag wordt gebaseerd. Dit betekent dat een vrijstellingsaanvraag de volgende bijlagen moet bevatten:

 

 • een kopie van het diploma en/of certificaat;
 • een kopie van de cijferlijst of ander bewijs waaruit het behaalde resultaat blijkt;
 • een toelichting op de inhoud van het vak/de vakken (bij voorkeur een kopie van bijvoorbeeld de studiegids van de afgeronde opleiding);
 • een toelichting op de doelstelling(en) van het vak/de vakken (modulebeschrijving van de vooropleiding);
 • een vergelijking van de eindtermen van het vak/de vakken met die van de module van het Actuarieel Instituut (zie modulebeschrijvingen);
 • een opgave van het aantal ECTS van het vak/de vakken waarop de vrijstellingsaanvraag gebaseerd is;
 • een overzicht van de literatuur die voor het examen is bestudeerd.

 

Aanvraagprocedure

Iedere vrijstellingsaanvraag dient per module volledig gedocumenteerd worden ingediend. Aanvullende stukken worden na beantwoording van de aanvraag niet meer in behandeling genomen. De beslissing van de Centrale ExamenCommissie (CEC) om al of niet vrijstelling te verlenen, wordt binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag beantwoord door het AI. Het AI kan echter geen garantie geven dat uw vrijstellingsaanvraag is beantwoord voor de start van de betreffende module. U dient er rekening mee te houden dat het in sommige gevallen langer dan zes weken kan duren voordat u uitsluitsel heeft.

 

Individuele Vrijstellingsregeling formulier

 

Het AI adviseert om uw volledig gedocumenteerde aanvraag ruim van tevoren in te dienen.

 

NB: Vrijstellingen kosten € 55 per aanvraag.

 

Meer informatie

Neem contact op met Leandra Pennartz (030-6866190) voor meer informatie over vrijstellingen.