Aandachtspunten bij systeemaanpassing Individuele Waardeoverdracht

Publicatiedatum: 9 juli 2014

 

Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars op 17 december 2012 een advies op hoofdlijnen uitgebracht over het recht op waardeoverdracht. Op 27 juni 2013 is een nadere verkenning uitgebracht om over te dragen op basis van gefinancierde waarde.

 

Op 20 januari 2014 heeft de Staatssecretaris van SZW een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. In de brief gaat de Staatssecretaris in op handhaving van het recht op individuele waardeoverdracht en kondigt zij onderzoek aan naar vereenvoudiging van het recht op individuele waardeoverdracht.

In de huidige werkwijze wordt de overdrachtswaarde vastgesteld als de contante waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken op basis van wettelijk voorgeschreven tarieven.

 

Nader onderzoek moet uitwijzen of het mogelijk is om de overdrachtswaarde te bepalen als de “gefinancierde waarde” van de pensioenaanspraak.

 

Met deze position paper geeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) een inhoudelijke reactie op voorstellen over de wijziging van de rekenregels voor individuele waardeoverdracht. Deze voorstellen zijn nader uitgewerkt in de volgende stukken:

 

  • Advies op hoofdlijnen van de Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars (17 december 2012);
  • Nadere verkenning van de Stichting van de Arbeid inzake overdracht op basis van de gefinancierde waarde (27 juni 2013).

 

In deze paper gaat het AG nader in op een aantal punten van aandacht indien de rekenregels worden aangepast conform de hiervóór genoemde voorstellen. Hierbij wordt met name ingegaan op punten die in de discussies tot nu toe onderbelicht zijn gebleven.