Opmerkingen en aanbevelingen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap naar aanleiding van het advies van de Commissie Parameters

Publicatiedatum: 17 januari 2014

 

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft met interesse kennis genomen van de consultatie ‘Wet pensioencommunicatie’. Het AG maakt graag van de gelegenheid gebruik een reactie te geven op het consultatiedocument. Hierna volgt allereerst een algemene beschouwing, vervolgens wordt inhoudelijk ingegaan op verschillende, overwegend rekentechnische, aspecten van het voorontwerp van wet. Uitgangspunt daarbij is dat de opmerkingen van het AG bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de wetgeving en in het bijzonder de uitvoering daarvan.

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) constateert op basis van diverse onderzoeken dat het pensioenbewustzijn bij deelnemers aan pensioenregelingen laag is. Voorgesteld wordt de pensioencommunicatie te verbeteren door deze beter aan te laten sluiten op wensen van deelnemers1 en eerlijker te communiceren over onzekerheden.

 

Om dit te realiseren worden wijzigingen voorgesteld in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling, met het doel meer ruimte te creëren voor maatwerk door de pensioenuitvoerders, gelaagdheid in informatie, meer mogelijkheden tot digitale informatieverstrekking en uniforme communicatie over koopkracht en risico’s.

 

SZW geeft daarbij aan dat het doel is te komen tot een interactief totaaloverzicht voor alle deelnemers. Het einddoel is het realiseren van een algemene financiële pensioenplanner die verder reikt dan alleen pensioen. Dit laatste valt overigens buiten de reikwijdte van het nu ter consultatie aangeboden wetsvoorstel.