Prognosetafel AG 2014

De levensverwachting in Nederland is de laatste 50 jaar elk decennium met ongeveer 2 jaar toegenomen. Dit is een tendens die impact heeft op de samenleving op allerlei fronten. Dit betekent dat elke generatie ruim 5 jaar ouder wordt dan de vorige. Juist voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is het van essentieel belang continu inzicht te hebben op deze ontwikkeling om de verantwoordelijkheid richting samenleving zo goed mogelijk na te komen.

 

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) ziet het als haar rol om de financiele sector te voorzien van de hiervoor benodigde statistische informatie en inzicht te verschaffen met behulp van de prognosetafels. Hierbij wordt continu gestreefd naar verbetering. Zo zijn ten opzichte van de voorgaande prognosetafels de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 

  • De Prognosetafel AG2014 is voor het eerst gebaseerd op een stochastisch model, waardoor het voor pensioenfondsen en levensverzekeraars nu mogelijk is, om naast de toekomstige sterfte, ook de onzekerheid van de prognose in te schatten. Dit is belangrijke informatie om gefundeerd tot een oordeel te komen over de prijsstelling van financiele derivaten en aan te houden buffers in relatie tot sterfteonzekerheid.

 

  • Waar de Prognosetafel AG2012-2062 nog uitsluitend was gebaseerd op de historische sterfte in Nederland, is de Prognosetafel AG2014 mede gebaseerd op de historische sterfte in een aantal Europese landen met een vergelijkbare welvaart. Deze toegevoegde data zorgen voor een stabieler model dat minder gevoelig is voor incidentele Nederlandse afwijkingen in een bepaald jaar.

 

  • Het AG publiceerde met de Prognosetafel AG2012-2062 een tafel waarbij de toekomstige sterfte met een horizon van 51 jaar werd voorspeld. Met ingang van de nieuwe prognosetafel kan nu ook een inschatting van de sterfte worden gegeven die verder in de toekomst ligt. Het wordt daarmee mogelijk iemand die in 2014 wordt geboren zijn hele leven te volgen, omdat voor elke toekomstige leeftijd de overlevingskans kan worden vastgesteld.

 

Tenslotte heeft het AG gekozen voor een volledig transparant model met een beperkt aantal parameters zodat het goed uitlegbaar en exact na te bouwen is. Dit sluit volledig aan bij het in het Meerjarenplan 2014-2017 beschreven streven van het AG om kennis beschikbaar en toepasbaar te maken voor de financiele sector.

 

In deze publicatie gaat de Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) nader in op de hiervoor genoemde ontwikkelingen. Als voorzitter van het AG ben ik veel dank verschuldigd aan de leden van de CSO en aan de leden van de werkgroep Prognosetafels, voor het vele goede werk dat is verricht. Met de publicatie van de Prognosetafel AG2014, neemt het AG haar verantwoordelijkheid als kennispartner van de toekomst voor de sector.