Meerjarenplan 2014-2017

Door veranderingen in de maatschappij en binnen de financiële sector in het bijzonder, wordt meer verwacht van de actuariële professional en wordt een breder beroep gedaan op het analytisch vermogen van de beroepsgroep.

 

Het is de taak van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de verdieping en verbreding van de actuariële functie te faciliteren door middel van kennisoverdracht, Permanente Educatie en aanvullende kwaliteitseisen.

 

Het AG heeft voor de periode 2014–2017 gekozen voor drie thema’s:

 

  • de positie als kennispartner,
  • de rol van de actuariële professional en
  • de professionaliteit van de beroepsgroep.

 

Intensiveren van de positie als kennispartner

Eén van de doelstellingen van het AG is zich duidelijk uit te spreken over maatschappelijke vraagstukken die op het werkterrein van de actuaris liggen, niet met een belang, maar gericht op het objectief in kaart brengen van verschillende oplossingsvarianten waarbij de voor- en nadelen worden belicht en op basis waarvan partijen en/of belanghebbenden een verantwoorde keuze kunnen maken.

 

Verdiepen en verbreden van de rol van de actuariële professional

Speerpunt is de rol van de actuariële professional in bestaande en ‘nieuwe’ werkgebieden (Solvency II en integraal risicomanagement) te verbreden en te verdiepen. Daardoor is de actuariële professional nog beter in staat is om als specialist, adviseur en besluitvormer binnen de financiële sector zijn/haar kennis en analytisch vermogen in te zetten.

 

Bevorderen van de kwaliteitseisen en de kernwaarden van de actuariële professional

In de rol die het AG nastreeft, dient aantoonbaar te zijn dat de actuariële professional hoog gekwalificeerd en deskundig is binnen het vakgebied. Kwaliteitseisen en kernwaarden zijn daarbij essentieel. Het AG bevordert als beroepsvereniging de kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit van de actuariële professional en biedt een platform voor de uitwisseling en verdieping van kennis.

 

Gelet op de toegevoegde waarde van de actuariële professional in de financiële sector, wil het AG de belangstelling voor de actuariële professie de komende jaren vergroten door voor het beroep meer aandacht te vragen onder andere via voorlichting aan studenten en middelbare scholieren.

 

Dit meerjarenplan geeft de missie (waar staat het AG voor), de visie (wat wil het AG bereiken) en de wijze waarop het AG dat in concrete doelen en acties wil bereiken (strategie) weer.