Reactie Koninklijk Actuarieel Genootschap op wetsvoorstel FTK

Publicatiedatum: 2 september 2014

 

In deze notitie treft u de reactie aan van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) op het wetsvoorstel "Wet aanpassing financieel toetsingskader" en de Memorie van Toelichting. Het wetsvoorstel is door de Staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 25 juli 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden.

 

Het AG heeft het wetsvoorstel beoordeeld vanuit de veronderstelling dat het nu gepresenteerde voorstel onverkort wordt aangenomen. Het AG onderkent daarin een aantal sterke punten, maar signaleert ook aandachts- en verbeterpunten waarover duidelijkheid moet zijn bij de invoering van het wetsvoorstel.

 

De beoogde regelgeving sluit op een aantal punten aan bij de afspraken die eerder zijn gemaakt en zijn vastgelegd in het Pensioenakkoord. Het nieuwe raamwerk zorgt voor meer stabiliteit dan het huidige FTK, onder meer door het vervallen van de 3-maandsmiddeling van de rente en het introduceren van de (beleids-)dekkingsgraad. In het kader van de eerder gemaakte afspraken, is het positief dat de mogelijkheden tot premiedemping zijn behouden en pensioenkortingen minder ingrijpend worden. Verder wordt, met de in het wetsvoorstel voorgestelde indexatiemethodiek, tegemoet gekomen aan de maatschappelijke wens dat de solidariteit tussen generaties wordt beperkt. Ten slotte lijkt een verzwaring van het Vereist Eigen Vermogen (VEV) in overstemming met de volatiliteit op de financiële markten in de achterliggende periode.

 

In deze reactie worden een aantal constateringen besproken en een aantal verbeterpunten behandeld die het AG wenselijk acht bij invoering van het nieuwe FTK.