Kring Pensioenen

Kring Pensioenen brengt actuariële professionals samen die op het gebied van pensioenen werkzaam zijn of die geïnteresseerd zijn in pensioenonderwerpen. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele zaken op het gebied van pensioenen gepresenteerd met als doel ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen.

 

Bestuur

V.F. Vincent AAG MSc (Victor), voorzitter

Drs. J. Beelen AAG MSc (Jeroen)

B. de Leijster Actuarieel Analist AG (Barend)

Drs. J.T. Postmus AAG (Hans)

Drs. R.G. Scheenstra AAG (Remon)

Drs. K. Aarssen AAG RBA (Karin)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Niet normaal, die rente! (1 oktober 2019)

Kring Pensioenen organiseerde een goed bezochte bijeenkomst met als onderwerp ‘Niet normaal, die rente!’. Aanleiding voor dit onderwerp was de lage rente die in augustus haar (voorlopige?) dieptepunt bereikte.

 

Wim Barentsen (hoofd van de afdeling Beleggingsstrategie van Achmea Investment Management) gaf uitleg over het basisscenario van Achmea en over de oorzaken van de lage rente. Door de rentedaling in augustus kwam de rente zelfs lager uit dan volgens het basisscenario dat Achmea enkele maanden eerder had afgeleid. In het nieuwe basisscenario hield Achmea reeds rekening met lage groei, lage inflatie en lage rente. Enkele oorzaken van de lage rente in de eurozone zijn de invloed van het ECB-beleid, demografische ontwikkelingen (krimp van de beroepsbevolking), spaarneiging en de hoge schuldniveaus van landen zoals Italië. Wim sprak de verwachting uit dat de rente nog lang laag blijft, waarbij hij inging op oorzaken zoals macro-economie, excess savings, monetair beleidsregime en overige oorzaken. De lage renteniveaus werken ook door in de verwachte rendementen van andere beleggingscategorieën. Voorspelbaarheid van kapitaalmarktrente op lange termijn is laag. 

 

Vervolgens gaf Twan van Erp (directeur Achmea Investment Management en hoofd Strategisch Portefeuille Advies) een impact analyse voor pensioenfondsen van een blijvend lage rente. Robuustheid van het beleid dient getoetst te worden met verschillende scenario’s. Twan schetste een aantal mogelijke scenario’s. Scenario’s bieden inzicht in de impact van bijvoorbeeld klimaatcrisis, eurocrisis en handelscrisis. Een belangrijke vraag voor beleidsbepalers bij fondsen is of zij renterisico beschouwen als een beloond risico of niet. Zo neen, dan is 100% afdekken de startpositie voordat er overwogen wordt een positie in te nemen. Het nieuwe basisscenario van Achmea leidt tot een daling van het overrendement van andere beleggingsmixen en dus ook tot een lagere dekkingsgraadstijging en een verminderde herstelkracht. Twan bepleit duidelijkheid over het risicobudget en over de afhankelijkheid tussen dekkingsgraad en risicobudget. Belangrijke boodschappen zijn ‘gebruik uw verstand’ en ‘acteren in tijden van stress leidt, zonder duidelijk kader, niet tot de beste lange termijn beslissingen’.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 274

Contact bureau: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Pensioenen? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.