Jaarplan 2015-2016

Het Meerjarenplan 2014–2017 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) vormt de basis voor het jaarplan 2015–2016. Daarin heeft het bestuur de ambitie (wat wil het AG bereiken) en strategie (de wijze waarop het AG dat in concrete doelen en acties wil bereiken) neergelegd: “Het Koninklijk Actuarieel Genootschap als kennispartner van de toekomst”.

 

Dit jaarplan geeft voor het verenigingsjaar 2015-2016 invulling aan de drie kernthema’s van het meerjarenplan:

 

 1. Positie als kennispartner
  Op nationaal en internationaal niveau spelen ontwikkelingen die hun invloed hebben op de samenleving. Op basis van expertise wil het AG een structurele bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken die op het werkterrein van de actuariele professional liggen.
   
 2. De rol van de actuariële professional
  De verbreding en verdieping van het werkterrein van de actuariele professional naar riskmanagement, (andere) financiele risico’s en industrieën is duidelijk in ontwikkeling. AG Commissies (ERM, Solvency) en AG-werkgroepen (Actuariele functie, Toegevoegde waarde onafhankelijk toetsende actuaris) brengen de rol en het veranderende aandachtsgebied van de actuariele professional in kaart en geven daaraan voor de beroepsgroep verdere uitwerking.
   
 3. Professionaliteit
  De actuariele professional heeft specialistische kennis en neemt de verantwoordelijkheid voor relevante adviezen en beslissingen. Dat vereist een stelsel dat gericht is op het bevorderen van kennis, kwaliteitseisen en kernwaarden van de actuariele professional.

 

Het afgelopen jaar is systematisch gewerkt aan de thema’s die het AG voorstaat. Aan de positie als kennispartner is onder meer vorm gegeven door te participeren in de dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel, een rapportage over de doorsneesystematiek, is inhoudelijk bijgedragen aan een aantal hoorzittingen van de Tweede Kamer over onder andere de UFR en de presentatie van een - breed besproken - position paper over de WGA-ERD. Daarnaast heeft het AG de Prognosetafel AG 2014 gepubliceerd.

 

Dit jaarplan geeft aan de gekozen thema’s een intensief en gestructureerd vervolg. Per kernthema wordt aangegeven welke acties worden ingezet om de geformuleerde doelen te bereiken. De doelen en activiteiten zijn, in samenspraak met het bestuur, geformuleerd door de commissies en het bureau. De financiele consequenties van de plannen komen tot uiting in de begroting van het AG.