Jaarplan 2016-2017

Het Meerjarenplan 2014–2017 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is richtinggevend voor het jaarplan 2016–2017. Daarin heeft het bestuur de ambitie (wat wil het AG bereiken) en strategie (de wijze waarop het AG dat in concrete doelen en acties wil bereiken) neergelegd.

 

Dit jaarplan geeft voor het verenigingsjaar 2016-2017 invulling aan de drie kernthema’s van het Meerjarenplan:

 

 1. Positie als kennispartner
  Op nationaal en internationaal niveau spelen ontwikkelingen die hun invloed hebben op de samenleving. Op basis van inhoudelijke expertise levert het AG een bijdrage aan pensioen- en verzekeringsvraagstukken die op het werkterrein van de actuariële professional liggen.
   
 2. Rol van de actuariële professional
  De verbreding en verdieping van het werkterrein van de actuariële professional naar risk management, (andere) financiële risico’s en industrieën is duidelijk zichtbaar. AG-Commissies (in het bijzonder de Commissie ERM) en AG-werkgroepen geven daaraan verdere uitwerking voor de beroepsgroep.
   
 3. Professionaliteit
  De actuariële professional heeft specialistische kennis en neemt de verantwoordelijkheid voor zijn relevante adviezen en beslissingen. Dat vereist een stelsel dat gericht is op het bevorderen van de kennis van, de kwaliteitseisen die gesteld worden aan en de kernwaarden van de actuariële professional.

 

Het afgelopen jaar is systematisch aan de thema’s die het AG voorstaat gewerkt. Aan de positie als kennispartner is onder meer vorm gegeven door te participeren in de SER-werkgroepen over de toekomst van het pensioenstelsel, onderzoek te doen naar de toepasbaarheid van het zorgverzekeringsmodel op het pensioenstelsel en door een analyse en advies op te stellen met betrekking tot het risicovereveningsmodel zorgverzekeringen.

 

Dit jaarplan geeft aan de gekozen thema’s een intensief en gestructureerd vervolg. Per kernthema wordt aangegeven welke acties worden ingezet om de geformuleerde doelen te bereiken. De doelen en activiteiten zijn, in samenspraak met het bestuur, geformuleerd door de commissies en het bureau. De financiële consequenties van de plannen komen tot uiting in de begroting van het AG.

 

Download het Jaarplan 2016-2017