Meerjarenplan 2017-2020

In het Meerjarenplan 2014–2017 (MJP) zijn de voor de beroepsgroep relevante thema’s en trends benoemd. De thema’s zijn nog steeds actueel maar duidelijk is dat de trendmatige ontwikkelingen zich in versneld tempo doorzetten. Actuariële werkzaamheden veranderen als gevolg van automatisering, wet- en regelgeving en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Meer specifiek, door consolidatie in de pensioen- en verzekeringsmarkt, standaardisatie van rapportageprocessen en verandering van producten en aanbieders, nemen bestaande werkzaamheden af. Nieuwe toepassingsgebieden zoals data analytics en de zogeheten ‘techs’ doen hun intrede.

 

Op het snijvlak van de traditionele actuariële werkzaamheden en nieuwe ‘business’ ligt het toekomstig werkterrein van de actuariële professional. De skills en competenties van de actuariële professional zijn bij uitstek geschikt om deze uitdaging aan te gaan. De vraag is zelfs of het een uitdaging is, wellicht is het meer het inpassen van kennis in nieuwe werkvelden. De aandacht moet vooral uitgaan in het tot uitdrukking brengen van de toegevoegde waarde van het beroep in die werkvelden. Mogelijk ligt daarin de echte uitdaging voor de actuariële professional die van huis uit vertrouwt op zijn kennis en wellicht minder vertrouwd is met het ondernemerschap dat nodig is om die nieuwe gebieden te ‘ontginnen’. Het is de verantwoordelijkheid van de actuariële professional zelf om aan die ontwikkeling vorm te geven, het is de taak van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) om dat traject te faciliteren via kennisoverdracht, Permanente Educatie en aanvullende kwaliteitseisen.

 

De drie kernthema’s van het MJP 2014–2017 vormen in essentie ook de basis voor het MJP 2017 2020 (AG2020). De genoemde ontwikkelingen maken echter zichtbaar dat een verdere verdieping dan wel verbreding van kennis essentieel is.