Jaarplan 2017-2018

AG2020 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is richtinggevend voor het jaarplan 2017–2018. Daarin heeft het bestuur de ambitie (wat wil het AG bereiken) en strategie (de wijze waarop het AG dat met concrete doelen en acties wil bereiken) neergelegd.

 

Dit jaarplan geeft voor het verenigingsjaar 2017-2018 invulling aan de drie kernthema’s en daaraan gekoppelde doelen van AG2020:

 

 1. Positie als kennispartner
  Het AG wil zichtbaar zijn in het maatschappelijk debat. Op basis van inhoudelijke expertise levert het AG een bijdrage aan pensioen- , verzekerings- en zorgvraagstukken die het specifieke werkterrein van de actuariële professional raken.
   
 2. Rol van de actuariële professional
  Verbreding en verdieping van het werkterrein van de actuariële professional naar (integraal) risicomanagement en nieuwe (andere) werkterreinen en industrieën (data science) sluit aan bij de ontwikkelingen in het werkveld en past bij de ambitie van de beroepsgroep. De kwantitatieve skills en capaciteiten van de actuariële professional sluiten aan bij de expertise die in bestaande en nieuwe werkdomeinen is vereist. Opleiding en Permanente Educatie volgen die ontwikkelingen.
   
 3. Professionaliteit van de beroepsgroep
  De actuariële professional heeft specialistische kennis en neemt de verantwoordelijkheid voor relevante adviezen en beslissingen. Dat vereist een stelsel dat gericht is op het bevorderen van kennis, kwaliteitseisen en kernwaarden van de actuariële professional.

 

In 2016 en 2017 is systematisch gewerkt aan de thema’s die het AG voorstaat. Aan de positie als kennispartner is onder meer vorm gegeven door te participeren in de SER-werkgroepen over de toekomst van het pensioenstelsel, door de publicatie van de Prognosetafel AG2016, met daaraan gekoppeld een mini-congres en door advisering aan het ministerie van SZW rond de pensioenthema’s ‘afschaffing doorsneesystematiek’ en het wetsvoorstel ‘waardeoverdracht kleine pensioenen’.

 

Dit jaarplan geeft aan de gekozen thema’s een intensief en gestructureerd vervolg. Per kernthema wordt aangegeven welke acties worden ingezet om de geformuleerde doelen te bereiken.

 

Download het Jaarplan 2017-2018