Zoekresultaten
In de module Pagina's (bekijken) zijn 25 resultaten gevonden.
In de module Artikelen zijn 17 resultaten gevonden.
In de module Agenda zijn 12 resultaten gevonden.
In de module Nieuws zijn 3 resultaten gevonden.


Totaal 57 resultaten gevonden. Spring naar pagina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Veerkracht: het nieuwe kernbegrip na COVID-19? – door dr. Gerrit Jan van den Brink RA

Veerkracht: het nieuwe kernbegrip na COVID-19? – door dr. Gerrit Jan van den Brink RA

 

Het woord “veerkracht“ wordt vaak gebruikt tijdens de COVID-19 pandemie. Je leest het in de context van personeel en vitaliteit, omdat het juist nu, meer dan ooit tevoren, gaat over gezond blijven, zowel zakelijk als privé. Het leuke van taal is, dat in woorden en begrippen vaak perspectief verborgen ligt. In het Nederlands heeft “veerkracht” bijvoorbeeld positieve connotatie heeft, terwijl “Widerstandsfähigkeit“ of bijvoorbeeld “resilience“ eerder een bijklank hebben van hard werken of tegenstand bieden. En toch zijn het woorden die synoniem worden gebruikt.

 

Eerlijk gezegd is het hard werken om ervoor te zorgen dat de verkeerde dingen niet de overhand nemen. Zo kijkt de toezichthouder er ook naar als het om operational resilience gaat. Het gaat er dan om dat organisaties blijven functioneren als er iets onverwachts gebeurt. Risicomanagement, incidentmanagement, IT-security en Business Continuity Management zijn begrippen die bedrijven en organisaties daarbij al lang begeleiden. Maar toch zijn er dingen, zeker aan het begin van de COVID-19 crisis, ook niet zo goed gegaan. Denk bijvoorbeeld aan capaciteitsproblemen. Herinnert u zich nog dat het beter was om niet precies op een heel of half uur met een teleconferentie te starten, omdat er dan geen doorkomen aan was? IT moest alle capaciteit bijzetten en dan nog waren bepaalde systemen te langzaam en kwetsbaar. Des te knapper dat er in een snel tempo werd gedigitaliseerd en dat die ontwikkeling enorm snel gaat. En juist daar maakt de toezichthouder zich zorgen over.

 

Frank Elderson, nu werkzaam bij de ECB, vroeg zich op 30.09.2021 af of de veerkrachtontwikkeling meekomt met de snelle digitale ontwikkeling. Dat is een kritisch punt. Naast kunstmatige intelligentie gaat het ook om toegenomen afhankelijkheden van business processen van IT en sommige specialisten en daarnaast over cybercrime. Met het oog op dat laatste kwam de EU met nieuwe wetgeving, waarvan DORA de bekendste is. Het gaat hierbij om ICT-Risk, ICT-incidents, testen van IT, outsourcing-risico’s en het delen van informatie met betrekking tot ICT-Risk. De toezichthouders kijken naar prudentie en gedrag, waarbij schade voor klanten en marktintegriteit centraal staan.

 

Het gaat er dus om snel op onverwachte gebeurtenissen te kunnen reageren. Net als in de generale staf van het leger, moeten riskmanagers snel over de actuele data en te verwachten veranderingen kunnen beschikken, om op die basis de tactiek voor de volgende fase te kunnen vastleggen. In het verleden hebben we te vaak (te) laat gereageerd: de Millenniumbug in 2000, de aanslag op het WTC in New York en nu dus COVID-19. Het gaat er volgens mij om vooruit te kijken en scenario’s te simuleren. Dan kunnen we de potentiële breekpunten in processen beter voorzien. Bijvoorbeeld zoals Israël zich op de vierde Coronagolf voorbereidde. Zij zijn nu (weer) voorbeeld voor de rest in de wereld. Doen wij er ook iets mee?

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.

 

details

Koninklijk Actuarieel Genootschap verwacht geen blijvend effect op de toekomstige levensverwachting door COVID-19

Koninklijk Actuarieel Genootschap verwacht geen blijvend effect op de toekomstige levensverwachting door COVID-19

5 juli 2021

 

Vandaag is de notitie AG2020 en de impact van de COVID-19-pandemie op de over- en ondersterfte sinds januari 2020 van de Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) verschenen, waarin de onderbouwing van de impact van de pandemie op de levensverwachting in Nederland toegelicht wordt. Met de uitkomsten van haar analyse onderbouwt de CSO haar conclusie dat er op dit moment geen aanleiding is om de Prognosetafel AG2020 aan te passen.

 

De CSO en de Werkgroep Prognosetafel van het AG hebben bij het opstellen van de Prognosetafel AG2020 geen gebruik gemaakt van de data over het lopende jaar 2020. Er is data gebruikt tot en met het eind van 2019 en op dat moment had de COVID-19 pandemie Europa nog niet bereikt. Bij de presentatie van Prognosetafel AG2020 (9 september 2020), kondigde de Commissie aan dat zij in de loop van 2021 zou besluiten of een update van de prognose nodig zou zijn naar aanleiding van dan beschikbaar komende gegevens over de sterftecijfers over 2020 en het begin van 2021.

 

De nieuwe gegevens betreffen de in Nederland geobserveerde sterfte op weekbasis per leeftijd over het jaar 2020 en de eerste tien weken van 2021, verzameld en aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Om het verloop van de pandemie te analyseren, modelleert de Commissie zoals altijd de sterfte-intensiteit voor Nederlandse mannen en vrouwen, maar nu op weekniveau voor het jaar 2020 en de eerste tien weken van 2021. Deze sterfte-intensiteit wordt gemodelleerd als uitbreiding van de sterfte-intensiteit volgens AG2020, door een leeftijdsafhankelijk tijdseffect op weekniveau toe te voegen. Met behulp van de sterftedata op weekniveau, zijn de parameters van het uitgebreide model vastgesteld. Door over te gaan op weekdata kon het verloop van de pandemie gedurende het jaar worden geanalyseerd en gebruikt om een inschatting te maken van de impact in de toekomst onder min of meer gelijkblijvende omstandigheden.

 

Zoals verwacht laten de uitkomsten zien dat het tijdseffect het verloop van de pandemie volgt, met een eerste golf van extra sterfte in april 2020 en een tweede golf van extra sterfte aan het einde van 2020. De gevoeligheid voor dit tijdseffect neemt met de leeftijd toe, met name vanaf leeftijd 65. De gerealiseerde sterfte is met de verwachte sterfte volgens dit uitgebreide model en met de verwachte sterfte die volgt uit AG2020 vergeleken. De verwachte sterfte vertoont, volgens het uitgebreide model, een sterke samenhang met de gerealiseerde sterfte, terwijl gedurende met name de twee pieken de verwachte sterfte volgens AG2020 duidelijk onder de gerealiseerde sterfte uitkomt.

 

Voor de meest recente waarnemingen binnen de gehanteerde dataset liggen de verwachtingen, volgens het uitgebreide model en AG2020, dichtbij elkaar net als aan het begin van 2020 (dus voor het begin van de pandemie in Nederland). In die zin is er geen sprake meer van oversterfte ten opzichte van AG2020. Als dat mede het gevolg is van de vaccinatieprogramma's (en hoewel andere mitigerende maatregelen ook effect hebben lijkt dat het geval, ook op grond van de meest recente data), dan zal de bescherming die deze bieden nog toenemen naarmate meer mensen gevaccineerd worden. Daarom is er op dit moment geen doorslaggevende redenen om aan te nemen dat, als gevolg van de pandemie, er substantieel meer of minder mensen zullen overlijden in de toekomst, dan eerder volgens AG2020 geprognosticeerd. Dit resulteert in de conclusie van de Commissie dat er op dit moment geen aanleiding is om de prognosetafel AG2020 bij te stellen. De prognosetafel AG2020 blijft tot september 2022 onze beste inschatting van toekomstige sterftekansen en levensverwachtingen.

 

De onderstaande vier grafieken laten zien hoeveel overledenen er werden verwacht op basis van de prognosetafel AG2020 en hoeveel meer of minder overledenen er waren in vergelijking met deze verwachting. De grafieken laten ook zien dat de oversterfte, waarbij er meer mensen zijn overleden dan verwacht, vooral voorkomt bij de hogere leeftijden.

 

details

De Actuaris: Passports of health actuaries over the world, working in and with COVID-19 (Redactie De Actuaris)
23 juni 2021

Passports of health actuaries over the world, working in and with COVID-19Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details

De Actuaris: Heeft COVID-19 gezorgd voor een pandemie scenario uit Solvency II? (Mik, H. de (Hans))
23 juni 2021

Sinds 2016 bepalen zorgverzekeraars in Nederland de hoogte van hun solvabiliteit op basis van de kapitaalvereisten uit Solvency II. Zij volgen hierbij allen het zogenaamde standaard model, waarin specifieke schokscenario’s zijn voorgeschreven ten einde een kapitaal te bepalen zodanig dat de zorgverzekeraar over een horizon van één jaar nog steeds solvabel is met een zekerheid van 99,5%. Met andere woorden: het kapitaal moet voldoende zijn om zelfs scenario’s die zich in 1 op de 200 jaar voordoen het hoofd te bieden. Een van de voorgeschreven schokscenario’s betreft het rampenrisico, waarin onder andere de impact van een pandemie wordt gekwantificeerd. Nu we in 2020 met COVID-19 daadwerkelijk een pandemie hebben doorgemaakt, biedt dit de gelegenheid om de werkelijkheid naast het modelmatige scenario vanuit Solvency II te leggen.Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details

De Actuaris: Covid-19 and its impact on Italian mortality (Crenca, G. (Giampaolo), Leone, D. (Donato) en Simonelli, V. (Vincenzo))
16 december 2020

Numerous analyses have been carried out in Italy since the beginning of the pandemic, to study its behaviour and try to predict its progress. One of the central themes of the analyses is certainly the impact that this virus can have on mortality respect to the situation in absence of Covid-19 considering also the “indirect effect” of Pandemic. Think, for example, of people who die from other diseases, because they could not find a hospital bed or because they did not go there for fear of contagion, or the reduction of road fatalities or accidents at work due to the lockdown in Italy.Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details

De Actuaris: Stochastic Modelling of Covid-19 (Houben, S. (Servaas), Heugten, K. van (Kees) en Smit, R. (Rob))
14 oktober 2020

In this article Kees van Heugten, Rob Smit and Servaas Houben show the benefits of a stochastic model for Covid-19 infections in the Netherlands.Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details

Covid-19: solidariteit en evenwichtige belangenafweging - door drs. Gisella van Vollenhoven AAG

Covid-19: solidariteit en evenwichtige belangenafweging - door drs. Gisella van Vollenhoven AAG

 

Met de term solidariteit zijn we allemaal opgegroeid, het is onderdeel van onze waarden en normen en het zit verweven in onze poldercultuur. Zo is het bijvoorbeeld een onmisbaar element in onze pensioenen en verzekeringen. We regelen, in goed overleg, het verdelingsvraagstuk al decennia zo dat de fortuinlijke de minder fortuinlijke helpt als het tegenzit. Of te wel: geven en nemen op z’n tijd.

 

Ook nu Covid-19 Nederland in de greep houdt, verwachten we solidariteit van een ieder door rekening met elkaar te houden. Vaak wordt solidariteit gebracht als iets positiefs; maar is dat altijd terecht? Want hoeveel mag je van een groep verwachten in te leveren voor de bescherming van een andere groep? En hoe lang mag dat dan duren? Enkele maanden intelligente lockdown was voor veel mensen redelijk te doen, maar het vooruitzicht dat het opnieuw nodig is valt velen zwaar. Vooral omdat de gevolgen niet voor iedereen even goed uitpakken. Kortom: mag je van iedereen dezelfde solidariteit verwachten?

 

Hoe evenwichtig is het coronabeleid voor jongeren? Worden zij niet onevenredig zwaar geraakt in de mogelijkheid om normaal naar school of opleiding te gaan. Alle vormen van vertier als uitgaan en vakanties zijn grotendeels geblokkeerd. Velen van hen verliezen hun (bij)baan. Daar staat tegenover natuurlijk een zwaarwegend belang voor zwakkeren en ouderen: hun gezondheid. En welke solidariteit verwachten we van en in het bedrijfsleven? Met de eerste ondersteuningsrondes zijn alle sectoren zoveel mogelijk en zoveel als nodig ondersteund. Maar hoe lang blijven we zo solidair en creëren we daarmee niet zombie-bedrijven?

 

In de pensioenwereld hebben we een vorm gevonden om met solidariteitsvraagstukken om te gaan onder de noemer “evenwichtige belangenafweging”. Hierbij is de regel dat groepen deelnemers niet onevenredig bevoor- of benadeelt mogen worden en dat alles met duidelijke criteria, bijvoorbeeld op basis van de dekkingsgraad. Dus niet indexeren bij een te lage dekkingsgraad en/of korten met een langdurig nog lagere dekkingsgraad is daarmee goed uitlegbaar.

 

Inmiddels zijn pensioenen al jaren niet geïndexeerd en dreigen we echt een lange periode te moeten afzien van feest, vakantie en elkaar mogen knuffelen.... En bij pensioenen hebben we in de praktijk geleerd, dat de evenwichtige belangenafweging in de praktijk niet echt werkt: ondanks de zeer lage dekkingsgraden is er nog niet gekort (en blijven de jongeren stil…), maar klagen sommige ouderen(partijen) over het missen van indexatie!

 

Ik wens dan ook iedereen, van pensioenfondsbesturen tot overheid, veel wijsheid toe in het maken van beslissingen die de belangen van allen evenwichtig wegen. Maar wees gewaarschuwd: daarmee krijg je helaas niet iedereen tevreden!

 

Deze blog is geschreven op persoonlijke titel

 

details

De impact van Covid-19 op een verzekeraar (Online)
15 december 2020

Het coronavirus, dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt, heeft een enorme impact op alle aspecten van onze maatschappij. Dinsdag 15 december organiseren de NBA, het Koninklijk Actuarieel Genootschap en het Verbond van Verzekeraars gezamenlijk een bijeenkomst waarbij wij dieper ingaan op de impact van Covid-19 op verzekeraars.
 

Covid-19 heeft op meerdere manieren invloed op de verzekeringssector. Denk hierbij aan de operationele impact voor de bedrijfsvoering, de financiële impact als gevolg van schadeclaims, de volatiliteit op de beleggingen, vraagstukken over de toekomstige productportefeuilles en de risico’s die kunnen worden verzekerd. En dat alles heeft (mogelijk) ook impact op de verslaglegging van een verzekeraar.


Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 15 december 2020 wordt de impact van de Covid-19-uitbraak op de verzekeringsindustrie vanuit de volgende 3 invalshoeken belicht:

 

  1. De impact van Covid-19 op de strategie van een verzekeraar en de producten die (in de toekomst) worden verkocht.
  2. Het langetermijneffect van Covid-19 op de beleggingen van een verzekeraar.
  3. De impact van Covid-19 op de verslaglegging van verzekeraars en concreet de
  4. jaarverslaglegging van 2020.


Datum               

Dinsdag 15 december 2020 van 16.00 uur tot 17.30 uur

 

Locatie              

Online via Zoom

Dagvoorzitter

Maurice van Sassen, CFO Robidus en voormalig voorzitter van de BGVM


Sprekers

 

  • Paul de Ruijter (De Ruijter Strategie)
  • Joost Leenders (Kempen Asset Management)
  • Leslie Vermaak (PwC)

 

Programma

16.00 uur – 16.10 uur    Digitale ontvangst en opening

16.10 uur – 16.30 uur    Presentatie door Paul de Ruijter over de impact van Covid-19 op de
                                    strategie

16.30 uur – 16.50 uur    Presentatie door Joost van Leenders over het langetermijneffect op
                                    beleggingen

16.50 uur -  17.10 uur    Presentatie door Leslie Vermaak over de impact op de verslaglegging

17.10 uur – 17.25 uur    Wrap-up

17.25 uur – 17.30 uur    Afsluiting


Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

 

PE-uren/punten

NBA-leden: er zijn 2 PE-uren verbonden aan deelname.

AG-leden: aangevraagd voor 2 PE-punten.


Deze bijeenkomst is bedoeld voor controllers, accountants en actuarissen die werkzaam zijn bij een verzekeraar.

 

Aanmelden
U kunt zich tot en met 14 december 2020 (12.00 uur) via de website van het Verbond van Verzekeraars aanmelden voor deze bijeenkomst.Moderator: , ()
details

De Actuaris: Gaat de actuaris COVID-19 overleven of overmeesteren? (Wit, J. de (Jan))
16 december 2020

In december 2019 lees ik een krantenartikel over de perikelen van een virus rond de stad Wuhan. Daarna volg ik de ontwikkelingen via Twitter. Wereldwijd duiken er op dat moment veel grappige filmpjes over het virus op. Maar al snel neemt de humor af. De stad Wuhan sluit haar grenzen, niemand komt er meer in of uit. In no time worden IC-ziekenhuizen gebouwd in verband met een tekort aan IC-bedden. Op 22 januari neemt de Chinese overheid draconische maatregelen. Deze lijken voor de wereld op dat moment overdreven. Maar als de officiële sterftecijfers van de opgenomen gevallen bekend worden, neemt de scepsis snel af. De wereld hoopt dat het virus daar kan worden ingeperkt.Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details

De Actuaris: Hoe werken Nederlandse actuarissen onder Covid-19 in het buitenland? (Redactie De Actuaris)
16 december 2020

Hoe overleef je corona in het buitenland?Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details


Totaal 57 resultaten gevonden. Spring naar pagina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6


Zoeken
Voer hieronder de zoektermen, gescheiden door een spatie in, waarop u wilt zoeken. Alle Extranet modules zullen doorzocht worden en de resultaten worden gesorteerd op relevantie weergegeven.

Indien u meer geavanceerd wilt zoeken, kunt u hier klikken om naar het geavanceerde zoekformulier te gaan.
Zoekterm(en):