Zoekresultaten
In de module Pagina's (bekijken) zijn 24 resultaten gevonden.
In de module Artikelen zijn 14 resultaten gevonden.
In de module Nieuws zijn 2 resultaten gevonden.
In de module agenda documenten zijn 18 resultaten gevonden.
In de module Agenda zijn 10 resultaten gevonden.
In de module Links zijn 2 resultaten gevonden.


Totaal 70 resultaten gevonden. Spring naar pagina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Koninklijk Actuarieel Genootschap verwacht geen blijvend effect op de toekomstige levensverwachting door COVID-19

Koninklijk Actuarieel Genootschap verwacht geen blijvend effect op de toekomstige levensverwachting door COVID-19

5 juli 2021

 

Vandaag is de notitie AG2020 en de impact van de COVID-19-pandemie op de over- en ondersterfte sinds januari 2020 van de Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) verschenen, waarin de onderbouwing van de impact van de pandemie op de levensverwachting in Nederland toegelicht wordt. Met de uitkomsten van haar analyse onderbouwt de CSO haar conclusie dat er op dit moment geen aanleiding is om de Prognosetafel AG2020 aan te passen.

 

De CSO en de Werkgroep Prognosetafel van het AG hebben bij het opstellen van de Prognosetafel AG2020 geen gebruik gemaakt van de data over het lopende jaar 2020. Er is data gebruikt tot en met het eind van 2019 en op dat moment had de COVID-19 pandemie Europa nog niet bereikt. Bij de presentatie van Prognosetafel AG2020 (9 september 2020), kondigde de Commissie aan dat zij in de loop van 2021 zou besluiten of een update van de prognose nodig zou zijn naar aanleiding van dan beschikbaar komende gegevens over de sterftecijfers over 2020 en het begin van 2021.

 

De nieuwe gegevens betreffen de in Nederland geobserveerde sterfte op weekbasis per leeftijd over het jaar 2020 en de eerste tien weken van 2021, verzameld en aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Om het verloop van de pandemie te analyseren, modelleert de Commissie zoals altijd de sterfte-intensiteit voor Nederlandse mannen en vrouwen, maar nu op weekniveau voor het jaar 2020 en de eerste tien weken van 2021. Deze sterfte-intensiteit wordt gemodelleerd als uitbreiding van de sterfte-intensiteit volgens AG2020, door een leeftijdsafhankelijk tijdseffect op weekniveau toe te voegen. Met behulp van de sterftedata op weekniveau, zijn de parameters van het uitgebreide model vastgesteld. Door over te gaan op weekdata kon het verloop van de pandemie gedurende het jaar worden geanalyseerd en gebruikt om een inschatting te maken van de impact in de toekomst onder min of meer gelijkblijvende omstandigheden.

 

Zoals verwacht laten de uitkomsten zien dat het tijdseffect het verloop van de pandemie volgt, met een eerste golf van extra sterfte in april 2020 en een tweede golf van extra sterfte aan het einde van 2020. De gevoeligheid voor dit tijdseffect neemt met de leeftijd toe, met name vanaf leeftijd 65. De gerealiseerde sterfte is met de verwachte sterfte volgens dit uitgebreide model en met de verwachte sterfte die volgt uit AG2020 vergeleken. De verwachte sterfte vertoont, volgens het uitgebreide model, een sterke samenhang met de gerealiseerde sterfte, terwijl gedurende met name de twee pieken de verwachte sterfte volgens AG2020 duidelijk onder de gerealiseerde sterfte uitkomt.

 

Voor de meest recente waarnemingen binnen de gehanteerde dataset liggen de verwachtingen, volgens het uitgebreide model en AG2020, dichtbij elkaar net als aan het begin van 2020 (dus voor het begin van de pandemie in Nederland). In die zin is er geen sprake meer van oversterfte ten opzichte van AG2020. Als dat mede het gevolg is van de vaccinatieprogramma's (en hoewel andere mitigerende maatregelen ook effect hebben lijkt dat het geval, ook op grond van de meest recente data), dan zal de bescherming die deze bieden nog toenemen naarmate meer mensen gevaccineerd worden. Daarom is er op dit moment geen doorslaggevende redenen om aan te nemen dat, als gevolg van de pandemie, er substantieel meer of minder mensen zullen overlijden in de toekomst, dan eerder volgens AG2020 geprognosticeerd. Dit resulteert in de conclusie van de Commissie dat er op dit moment geen aanleiding is om de prognosetafel AG2020 bij te stellen. De prognosetafel AG2020 blijft tot september 2022 onze beste inschatting van toekomstige sterftekansen en levensverwachtingen.

 

De onderstaande vier grafieken laten zien hoeveel overledenen er werden verwacht op basis van de prognosetafel AG2020 en hoeveel meer of minder overledenen er waren in vergelijking met deze verwachting. De grafieken laten ook zien dat de oversterfte, waarbij er meer mensen zijn overleden dan verwacht, vooral voorkomt bij de hogere leeftijden.

 

details

De Actuaris: Passports of health actuaries over the world, working in and with COVID-19 (Redactie De Actuaris)
23 juni 2021

Passports of health actuaries over the world, working in and with COVID-19Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details

De Actuaris: Heeft COVID-19 gezorgd voor een pandemie scenario uit Solvency II? (Mik, H. de (Hans))
23 juni 2021

Sinds 2016 bepalen zorgverzekeraars in Nederland de hoogte van hun solvabiliteit op basis van de kapitaalvereisten uit Solvency II. Zij volgen hierbij allen het zogenaamde standaard model, waarin specifieke schokscenario’s zijn voorgeschreven ten einde een kapitaal te bepalen zodanig dat de zorgverzekeraar over een horizon van één jaar nog steeds solvabel is met een zekerheid van 99,5%. Met andere woorden: het kapitaal moet voldoende zijn om zelfs scenario’s die zich in 1 op de 200 jaar voordoen het hoofd te bieden. Een van de voorgeschreven schokscenario’s betreft het rampenrisico, waarin onder andere de impact van een pandemie wordt gekwantificeerd. Nu we in 2020 met COVID-19 daadwerkelijk een pandemie hebben doorgemaakt, biedt dit de gelegenheid om de werkelijkheid naast het modelmatige scenario vanuit Solvency II te leggen.Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details

De Actuaris: Covid-19 and its impact on Italian mortality (Crenca, G. (Giampaolo), Leone, D. (Donato) en Simonelli, V. (Vincenzo))
16 december 2020

Numerous analyses have been carried out in Italy since the beginning of the pandemic, to study its behaviour and try to predict its progress. One of the central themes of the analyses is certainly the impact that this virus can have on mortality respect to the situation in absence of Covid-19 considering also the “indirect effect” of Pandemic. Think, for example, of people who die from other diseases, because they could not find a hospital bed or because they did not go there for fear of contagion, or the reduction of road fatalities or accidents at work due to the lockdown in Italy.Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details

De Actuaris: Stochastic Modelling of Covid-19 (Houben, S. (Servaas), Heugten, K. van (Kees) en Smit, R. (Rob))
14 oktober 2020

In this article Kees van Heugten, Rob Smit and Servaas Houben show the benefits of a stochastic model for Covid-19 infections in the Netherlands.Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details

Covid-19: solidariteit en evenwichtige belangenafweging - door drs. Gisella van Vollenhoven AAG

Covid-19: solidariteit en evenwichtige belangenafweging - door drs. Gisella van Vollenhoven AAG

 

Met de term solidariteit zijn we allemaal opgegroeid, het is onderdeel van onze waarden en normen en het zit verweven in onze poldercultuur. Zo is het bijvoorbeeld een onmisbaar element in onze pensioenen en verzekeringen. We regelen, in goed overleg, het verdelingsvraagstuk al decennia zo dat de fortuinlijke de minder fortuinlijke helpt als het tegenzit. Of te wel: geven en nemen op z’n tijd.

 

Ook nu Covid-19 Nederland in de greep houdt, verwachten we solidariteit van een ieder door rekening met elkaar te houden. Vaak wordt solidariteit gebracht als iets positiefs; maar is dat altijd terecht? Want hoeveel mag je van een groep verwachten in te leveren voor de bescherming van een andere groep? En hoe lang mag dat dan duren? Enkele maanden intelligente lockdown was voor veel mensen redelijk te doen, maar het vooruitzicht dat het opnieuw nodig is valt velen zwaar. Vooral omdat de gevolgen niet voor iedereen even goed uitpakken. Kortom: mag je van iedereen dezelfde solidariteit verwachten?

 

Hoe evenwichtig is het coronabeleid voor jongeren? Worden zij niet onevenredig zwaar geraakt in de mogelijkheid om normaal naar school of opleiding te gaan. Alle vormen van vertier als uitgaan en vakanties zijn grotendeels geblokkeerd. Velen van hen verliezen hun (bij)baan. Daar staat tegenover natuurlijk een zwaarwegend belang voor zwakkeren en ouderen: hun gezondheid. En welke solidariteit verwachten we van en in het bedrijfsleven? Met de eerste ondersteuningsrondes zijn alle sectoren zoveel mogelijk en zoveel als nodig ondersteund. Maar hoe lang blijven we zo solidair en creëren we daarmee niet zombie-bedrijven?

 

In de pensioenwereld hebben we een vorm gevonden om met solidariteitsvraagstukken om te gaan onder de noemer “evenwichtige belangenafweging”. Hierbij is de regel dat groepen deelnemers niet onevenredig bevoor- of benadeelt mogen worden en dat alles met duidelijke criteria, bijvoorbeeld op basis van de dekkingsgraad. Dus niet indexeren bij een te lage dekkingsgraad en/of korten met een langdurig nog lagere dekkingsgraad is daarmee goed uitlegbaar.

 

Inmiddels zijn pensioenen al jaren niet geïndexeerd en dreigen we echt een lange periode te moeten afzien van feest, vakantie en elkaar mogen knuffelen.... En bij pensioenen hebben we in de praktijk geleerd, dat de evenwichtige belangenafweging in de praktijk niet echt werkt: ondanks de zeer lage dekkingsgraden is er nog niet gekort (en blijven de jongeren stil…), maar klagen sommige ouderen(partijen) over het missen van indexatie!

 

Ik wens dan ook iedereen, van pensioenfondsbesturen tot overheid, veel wijsheid toe in het maken van beslissingen die de belangen van allen evenwichtig wegen. Maar wees gewaarschuwd: daarmee krijg je helaas niet iedereen tevreden!

 

Deze blog is geschreven op persoonlijke titel

 

details

24 februari 2021
COVID-19: een update

In september 2020 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap de nieuwe Prognosetafel AG2020 gepubliceerd. Deze bevolkingsprognose is geschat op basis van historische data tot en met het jaar 2019. Data over (heel) 2020 waren in september nog niet beschikbaar en de onzekerheid over wat er in de laatste maanden van 2020 nog met de sterfte zou kunnen gebeuren, was op dat moment groot. Daarom hebben de Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) en de ondersteunende werkgroep Prognosetafels in de publicatie met gevoeligheidsanalyses de mogelijke gevolgen van COVID-19 laten zien. Er zijn twee analyses doorgerekend, waarbij de historische data zijn aangevuld met een virtueel datapunt voor 2020, gebaseerd op een extrapolatie van de al geobserveerde datapunten in 2020. Bij de eerste analyse werd aangenomen dat de sterfte in de tweede helft van 2020 zou terugvallen naar ‘normale’ waarden, bij de tweede analyse werd de in de eerste helft van het jaar geobserveerde oversterfte meegenomen in de tweede helft van het jaar. In beide analyses leidden de hogere sterftecijfers tot een neerwaartse bijstelling van de levensverwachting. Het volledige verhaal is terug te lezen in de publicatie van september 2020.

 

Het mag duidelijk zijn dat door de pandemie alle sterfteprognoses extra grote onzekerheidsmarges zullen kennen. In 2021 is in de eerste maanden opnieuw een flinke oversterfte waargenomen en op dit moment hoopt Nederland met een strenge lockdown een derde golf te voorkomen. Gelukkig is er ook goed nieuws. Behandelmethoden zijn verbeterd en er zijn diverse vaccins goedgekeurd. Op dit moment zijn in Nederland ongeveer 1 miljoen vaccins toegediend en er is hoop dat het virus onder controle komt.

 

De vraag wat de impact van COVID-19 op de levensverwachting gaat zijn, is nog lastig te beantwoorden. Veel is onzeker en moet in de komende maanden en misschien wel jaren duidelijk worden. Gaan we met vaccinaties de pandemie achter ons laten? Of zullen nieuwe mutaties van het virus die ongevoelig zijn voor de huidige vaccins, ons blijven achtervolgen? Kunnen we aannemen dat relatief veel mensen met een zwakke gezondheid zijn overleden, waardoor de resterende groep sterker is? Of moeten we juist concluderen dat COVID-19 bij veel mensen voor blijvende gezondheidsschade zorgt? En wat zijn de gevolgen van het uitstellen van de reguliere zorg?

 

De CSO en de werkgroep zullen in de komende maanden beschikbare cijfers analyseren en opnieuw gevoeligheidsanalyses doorrekenen. Deze analyses zijn weliswaar met veel onzekerheid omgeven, maar geven wel een beeld van de mogelijke gevolgen van de pandemie op basis van de thans beschikbare informatie. De CSO zal tevens rekening houden met publieke informatie van bijvoorbeeld het CBS, RIVM en IFoA (Institute and Faculty of Actuaries) en met publicaties in de wetenschappelijke literatuur.

 

Veel hangt ervan af of effecten structureel of tijdelijk van aard zijn. Is het aannemelijk dat de recentelijk waargenomen oversterfte representatief is voor de ontwikkeling van de levensverwachting op de lange termijn? Of is er sprake van een tijdelijk effect totdat het vaccin de kans op sterfte als gevolg van corona heeft geminimaliseerd?

 

De CSO is op dit moment nog steeds van mening dat de Prognosetafel AG2020 de best mogelijke inschatting geeft voor de langetermijnlevensverwachting van de Nederlandse bevolking.

 

De CSO streeft ernaar voor 1 september 2021 te besluiten of een tussentijdse update van de prognosetafel noodzakelijk is. Zodra het onderzoek is afgerond, zal de CSO haar bevindingen met de markt delen.

 

Commissie Sterfte Onderzoek, 24 februari 2021

details

De impact van COVID-19 op vezekeraars

De pandemie veroorzaakt door COVID-19 heeft in anderhalf jaar tijd ons leven en werken op een aantal punten flink door elkaar geschud. We moesten ons aanpassen en dat was vaak lastig, maar leverde ook nieuwe inzichten op.

Wat is de invloed van alle maatregelen rondom Covid-19 op (het werk van) de verzekeraars? Drs. Marko van Leeuwen, beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars geeft een overzicht.

Daarna wordt in een paneldiscussie ingegaan op de gevolgen voor de werkzaamheden van actuarissen in de eigen discipline: zijn er veranderingen en zo ja welke en waarom en hoe? En duren deze nog voort?

Het inhoudelijke deel wordt afgesloten met een borrel.             

 

Programma

15.30 – 16.00 uur Ontvangst

16.00 – 16.05 uur Opening door de voorzitter Kring Schade

16.05 – 16.45 uur Presentatie drs. M.J. van Leeuwen (Verbond van Verzekeraars)

16.45 – 17.45 uur Paneldiscussie

17.45 – 18.00 uur Afronding en sluiting

18.00 - 19.00 uur Borrel

 

Locatie

Restaurant Zuiver, Utrecht

 

PE-punten

De bijeenkomst wordt aangevraagd voor 2 PE-punten.

 

De bijeenkomst is in principe live. Schrijf je snel in, vol is vol. Leden van Kring Schade krijgen voorrang bij de inschrijving.

 

Indien coronamaatregelen dit nodig maken kan de bijeenkomst worden aangepast. Agenda item: Kring Schade - De impact van COVID-19
details

Covid-19 modelleren?

Covid-19 en de maatregelen daaromheen heeft het afgelopen jaar een grote impact op het maatschappelijk leven gehad. Een aantal actuarissen raakte geïnspireerd en hebben kun kennis ingezet om modellen te maken waarmee het verloop van het virus kan worden begrepen. Tijdens deze Johan de Witt lezing laten zij hun modellen zien.

 

In april 2020 begonnen Kees van Heugten, Servaas Houben en Rob Smit (Crownactuaries, http://www.crownactuaries.eu/) met het maken van wiskundige modellen, waarmee het verloop van het Sars-Cov-2 kan worden gesimuleerd. Het Markov model simuleert het virus op totaal niveau en met het stochastische model kan het karakter van het virus meer op detail worden gesimuleerd, waarbij ook de onzekerheidsmarges worden gekwantificeerd.

 

Vanaf september 2020 is begonnen met prognoses van het aantal ziekenhuis- en IC-opnames over een periode van 28 dagen. Toen vanaf november 2020 duidelijk werd dat er vaccins beschikbaar zouden komen, die beschermen tegen Covid-19, zijn de modellen geschikt gemaakt om diverse vaccinatiestrategieën door te rekenen. In de presentatie wordt kort ingegaan op de modellen, de resultaten van de prognoses en op de resultaten van de vaccinatiestrategieën.

 

De tweede spreker, Jan de Wit (PeRiscoop Pensioenen), neemt ons mee in R. Covid-19 data voorspellen op basis van tijdreeks analyse. Met behulp van het statistisch pakket van R is ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) een middel om Covid te voorspellen. Het model wordt ook wel het Box-Jenkins model genoemd. Hoe bepaal je een ARIMA-fit? Welke fit is het beste? Hoe genereer je een toekomstverwachting? Wat biedt R aan mogelijkheden?

 

Programma

13.00 - 13.30 uur    Presentatie Kees van Heugten, Servaas Houben, Rob Smit (Crown Actuaries)

13.30 - 14.00 uur    Presentatie Jan de Wit (PeRiscoop Pensioenen)

 

De Johan de Witt lezing wordt aangevraagd voor 1 PE-punt.Agenda item: Johan de Witt lezing - Covid-19 modelleren?
details

AG Najaarcongres 2020 - Covid-19: de wereld draait door

Donderdag 26 november vindt het eerste online AG Najaarscongres 2020 plaats via een live verbinding vanuit theater Spant! in Bussum. Het thema van het congres is Covid-19: de wereld draait door. De virtuele ontvangst is vanaf 13.00 uur, het congres start om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

 

Tijdens drie presentaties gaan de sprekers vanuit hun eigen expertise in op het thema. Allereerst geeft Robert Witteveen (Innovator, We-InvenT) de effecten van Covid-19 op de verzekeringssector weer en benadert hij de pandemie als driver voor verandering. Prof. dr. ir. Serge Hoogendoorn (Professor Smart Urban Mobility, Technische Universiteit Delft) werpt vervolgens een blik op het doormeten van effecten van coronamaatregelen op mobiliteit. Tot slot gaat prof. dr. Erik Scherder (Hoogleraar Neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam) in op hoe ons brein reageert op de crisis waarin wij nu zitten.

 

Ook dit jaar wordt tijdens het congres de Johan de Witt scriptieprijs uitgereikt voor de beste wetenschappelijke scriptie.

 

PE-punten

Het AG Najaarscongres 2020 wordt aangevraagd voor 2 PE-punten.Agenda item: AG Najaarscongres 2020
details


Totaal 70 resultaten gevonden. Spring naar pagina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7


Zoeken
Voer hieronder de zoektermen, gescheiden door een spatie in, waarop u wilt zoeken. Alle Extranet modules zullen doorzocht worden en de resultaten worden gesorteerd op relevantie weergegeven.

Indien u meer geavanceerd wilt zoeken, kunt u hier klikken om naar het geavanceerde zoekformulier te gaan.
Zoekterm(en):