Zoekresultaten
In de module Artikelen zijn 12 resultaten gevonden.
In de module Pagina's (bekijken) zijn 21 resultaten gevonden.
In de module Nieuws zijn 9 resultaten gevonden.
In de module agenda documenten zijn 25 resultaten gevonden.
In de module Agenda zijn 8 resultaten gevonden.
In de module Links zijn 2 resultaten gevonden.


Totaal 77 resultaten gevonden. Spring naar pagina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
De Actuaris: Covid-19 and its impact on Italian mortality (Crenca, G. (Giampaolo), Leone, D. (Donato) en Simonelli, V. (Vincenzo))
16 december 2020

Numerous analyses have been carried out in Italy since the beginning of the pandemic, to study its behaviour and try to predict its progress. One of the central themes of the analyses is certainly the impact that this virus can have on mortality respect to the situation in absence of Covid-19 considering also the “indirect effect” of Pandemic. Think, for example, of people who die from other diseases, because they could not find a hospital bed or because they did not go there for fear of contagion, or the reduction of road fatalities or accidents at work due to the lockdown in Italy.Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details

De Actuaris: Stochastic Modelling of Covid-19 (Houben, S. (Servaas), Heugten, K. van (Kees) en Smit, R. (Rob))
14 oktober 2020

In this article Kees van Heugten, Rob Smit and Servaas Houben show the benefits of a stochastic model for Covid-19 infections in the Netherlands.Gekoppeld aan onderwerpen: De Actuaris, Pers & Publiciteit.
details

Covid-19: solidariteit en evenwichtige belangenafweging - door drs. Gisella van Vollenhoven AAG

Covid-19: solidariteit en evenwichtige belangenafweging - door drs. Gisella van Vollenhoven AAG

 

Met de term solidariteit zijn we allemaal opgegroeid, het is onderdeel van onze waarden en normen en het zit verweven in onze poldercultuur. Zo is het bijvoorbeeld een onmisbaar element in onze pensioenen en verzekeringen. We regelen, in goed overleg, het verdelingsvraagstuk al decennia zo dat de fortuinlijke de minder fortuinlijke helpt als het tegenzit. Of te wel: geven en nemen op z’n tijd.

 

Ook nu Covid-19 Nederland in de greep houdt, verwachten we solidariteit van een ieder door rekening met elkaar te houden. Vaak wordt solidariteit gebracht als iets positiefs; maar is dat altijd terecht? Want hoeveel mag je van een groep verwachten in te leveren voor de bescherming van een andere groep? En hoe lang mag dat dan duren? Enkele maanden intelligente lockdown was voor veel mensen redelijk te doen, maar het vooruitzicht dat het opnieuw nodig is valt velen zwaar. Vooral omdat de gevolgen niet voor iedereen even goed uitpakken. Kortom: mag je van iedereen dezelfde solidariteit verwachten?

 

Hoe evenwichtig is het coronabeleid voor jongeren? Worden zij niet onevenredig zwaar geraakt in de mogelijkheid om normaal naar school of opleiding te gaan. Alle vormen van vertier als uitgaan en vakanties zijn grotendeels geblokkeerd. Velen van hen verliezen hun (bij)baan. Daar staat tegenover natuurlijk een zwaarwegend belang voor zwakkeren en ouderen: hun gezondheid. En welke solidariteit verwachten we van en in het bedrijfsleven? Met de eerste ondersteuningsrondes zijn alle sectoren zoveel mogelijk en zoveel als nodig ondersteund. Maar hoe lang blijven we zo solidair en creëren we daarmee niet zombie-bedrijven?

 

In de pensioenwereld hebben we een vorm gevonden om met solidariteitsvraagstukken om te gaan onder de noemer “evenwichtige belangenafweging”. Hierbij is de regel dat groepen deelnemers niet onevenredig bevoor- of benadeelt mogen worden en dat alles met duidelijke criteria, bijvoorbeeld op basis van de dekkingsgraad. Dus niet indexeren bij een te lage dekkingsgraad en/of korten met een langdurig nog lagere dekkingsgraad is daarmee goed uitlegbaar.

 

Inmiddels zijn pensioenen al jaren niet geïndexeerd en dreigen we echt een lange periode te moeten afzien van feest, vakantie en elkaar mogen knuffelen.... En bij pensioenen hebben we in de praktijk geleerd, dat de evenwichtige belangenafweging in de praktijk niet echt werkt: ondanks de zeer lage dekkingsgraden is er nog niet gekort (en blijven de jongeren stil…), maar klagen sommige ouderen(partijen) over het missen van indexatie!

 

Ik wens dan ook iedereen, van pensioenfondsbesturen tot overheid, veel wijsheid toe in het maken van beslissingen die de belangen van allen evenwichtig wegen. Maar wees gewaarschuwd: daarmee krijg je helaas niet iedereen tevreden!

 

Deze blog is geschreven op persoonlijke titel

 

details

14 april 2021
COVID-19: een update

Recentelijk heeft de AG-Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) een korte update gegeven over COVID-19 en de mogelijke impact hiervan op de prognose van de levensverwachting. Deze update is terug te lezen op de website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

 

Het mag duidelijk zijn dat door de pandemie alle sterfteprognoses een grotere onzekerheid hebben dan voorheen. De vraag wat de impact van COVID-19 op de levensverwachting gaat zijn, is nog lastig te beantwoorden.

 

De CSO en de werkgroep Prognosetafels zullen in de komende maanden beschikbare cijfers analyseren en gevoeligheidsanalyses doorrekenen. Bij de laatste publicatie in september 2020 heeft de CSO al uitgebreid stilgestaan bij COVID-19 en de mogelijke gevolgen voor de prognose van de levensverwachting. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze publicatie van september 2020.

 

Veel zal uiteindelijk afhangen van het antwoord op de vraag of effecten structureel of tijdelijk van aard zijn. Is het aannemelijk dat de recentelijk waargenomen oversterfte representatief is voor de ontwikkeling van de levensverwachting op de lange termijn? Of is er sprake van een tijdelijk effect totdat het vaccin de kans op sterfte als gevolg van corona heeft geminimaliseerd? Deze vragen zijn met veel onzekerheid omgeven en zijn pas op termijn goed te beantwoorden.

 

Met de huidige beschikbare informatie geeft de Prognosetafel AG2020 nog steeds de best mogelijke inschatting voor de langetermijnlevensverwachting van de Nederlandse bevolking. De komende maanden zal de CSO nieuwe overlijdensdata en informatie over COVID-19 in haar onderzoek meenemen en bekijken of de levensverwachting moet worden bijgesteld of niet. De CSO is zich ervan bewust dat, wanneer de analyses tot een update van de sterfteprognose in 2021 leiden, stakeholders tijdig moeten worden geïnformeerd zodat deze zorgvuldig hun besluitvormingsproces kunnen doorlopen voor bijvoorbeeld premies en tarieven voor 2022. Daarom zal de CSO uiterlijk 15 juli 2021 bekendmaken of in 2021 een nieuwe sterfteprognose wordt gepubliceerd. Wanneer de CSO besluit tot een aanpassing van de sterfteprognose in 2021, dan zal deze uiterlijk 15 september 2021 worden gepubliceerd. 

 

Commissie Sterfte Onderzoek, 14 april 2021

details

24 februari 2021
COVID-19: een update

In september 2020 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap de nieuwe Prognosetafel AG2020 gepubliceerd. Deze bevolkingsprognose is geschat op basis van historische data tot en met het jaar 2019. Data over (heel) 2020 waren in september nog niet beschikbaar en de onzekerheid over wat er in de laatste maanden van 2020 nog met de sterfte zou kunnen gebeuren, was op dat moment groot. Daarom hebben de Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) en de ondersteunende werkgroep Prognosetafels in de publicatie met gevoeligheidsanalyses de mogelijke gevolgen van COVID-19 laten zien. Er zijn twee analyses doorgerekend, waarbij de historische data zijn aangevuld met een virtueel datapunt voor 2020, gebaseerd op een extrapolatie van de al geobserveerde datapunten in 2020. Bij de eerste analyse werd aangenomen dat de sterfte in de tweede helft van 2020 zou terugvallen naar ‘normale’ waarden, bij de tweede analyse werd de in de eerste helft van het jaar geobserveerde oversterfte meegenomen in de tweede helft van het jaar. In beide analyses leidden de hogere sterftecijfers tot een neerwaartse bijstelling van de levensverwachting. Het volledige verhaal is terug te lezen in de publicatie van september 2020.

 

Het mag duidelijk zijn dat door de pandemie alle sterfteprognoses extra grote onzekerheidsmarges zullen kennen. In 2021 is in de eerste maanden opnieuw een flinke oversterfte waargenomen en op dit moment hoopt Nederland met een strenge lockdown een derde golf te voorkomen. Gelukkig is er ook goed nieuws. Behandelmethoden zijn verbeterd en er zijn diverse vaccins goedgekeurd. Op dit moment zijn in Nederland ongeveer 1 miljoen vaccins toegediend en er is hoop dat het virus onder controle komt.

 

De vraag wat de impact van COVID-19 op de levensverwachting gaat zijn, is nog lastig te beantwoorden. Veel is onzeker en moet in de komende maanden en misschien wel jaren duidelijk worden. Gaan we met vaccinaties de pandemie achter ons laten? Of zullen nieuwe mutaties van het virus die ongevoelig zijn voor de huidige vaccins, ons blijven achtervolgen? Kunnen we aannemen dat relatief veel mensen met een zwakke gezondheid zijn overleden, waardoor de resterende groep sterker is? Of moeten we juist concluderen dat COVID-19 bij veel mensen voor blijvende gezondheidsschade zorgt? En wat zijn de gevolgen van het uitstellen van de reguliere zorg?

 

De CSO en de werkgroep zullen in de komende maanden beschikbare cijfers analyseren en opnieuw gevoeligheidsanalyses doorrekenen. Deze analyses zijn weliswaar met veel onzekerheid omgeven, maar geven wel een beeld van de mogelijke gevolgen van de pandemie op basis van de thans beschikbare informatie. De CSO zal tevens rekening houden met publieke informatie van bijvoorbeeld het CBS, RIVM en IFoA (Institute and Faculty of Actuaries) en met publicaties in de wetenschappelijke literatuur.

 

Veel hangt ervan af of effecten structureel of tijdelijk van aard zijn. Is het aannemelijk dat de recentelijk waargenomen oversterfte representatief is voor de ontwikkeling van de levensverwachting op de lange termijn? Of is er sprake van een tijdelijk effect totdat het vaccin de kans op sterfte als gevolg van corona heeft geminimaliseerd?

 

De CSO is op dit moment nog steeds van mening dat de Prognosetafel AG2020 de best mogelijke inschatting geeft voor de langetermijnlevensverwachting van de Nederlandse bevolking.

 

De CSO streeft ernaar voor 1 september 2021 te besluiten of een tussentijdse update van de prognosetafel noodzakelijk is. Zodra het onderzoek is afgerond, zal de CSO haar bevindingen met de markt delen.

 

Commissie Sterfte Onderzoek, 24 februari 2021

details

15 december 2020
Covid-19 beleid Koninklijk Actuarieel Genootschap

Update 14 januari 2021

Het Johan de Witt huis blijft, vanwege de verlenging van de lockdown, gesloten tot en met dinsdag 9 februari 2021. Alle lessen, bijeenkomsten en overige activiteiten vinden uitsluitend online plaats. Uiteraard zijn wij telefonisch en per e-mail bereikbaar.

 

Update 15 december 2020

Het Johan de Witt huis is, vanwege de afgekondigde Covid-19 maatregelen op 14 december 2020, gesloten vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari. Alle lessen, bijeenkomsten en overige activiteiten vinden per direct uitsluitend online plaats. Uiteraard zijn wij telefonisch en per e-mail bereikbaar.

 

Update 15 oktober 2020

Vanzelfsprekend biedt het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) haar gasten en medewerkers een omgeving waarin het goed mogelijk is de geadviseerde afstand van anderhalve meter te waarborgen. Gezien de nieuwe Covid-19 maatregelen (d.d. 14 oktober 2020), heeft het AG besloten dat het dragen van mondkapjes verplicht wordt als u het Johan de Witt huis bezoekt.

 

Dit betekent dat als u niet op uw stoel in een lokaal zit, wij van u verwachten dat u een mondkapje draagt. Dit geldt voor zowel binnen als buiten het lokaal, denk hierbij aan toiletbezoeken, aankomst, pauzes waarbij naar buiten wordt gegaan om een luchtje te scheppen. Naast deze nieuwe regel blijven de andere Covid-19 maatregelen, zoals eerder gecommuniceerd, van kracht.  

 

In de lokalen staan de tafels op drie meter afstand van elkaar mét loopruimte om naar het toilet te gaan of koffie/thee te pakken. Daarnaast maken wij regelmatig alles schoon en staan bij binnenkomst en bij de in- en uitgang van de lokalen desinfectiemiddelen klaar.

 

Om een veilige omgeving te waarborgen, hebben wij voor de lessen en bijeenkomsten in het Johan de Witt huis de volgende richtlijnen opgesteld, waaraan iedereen die aanwezig is zich dient te houden:

 

 • bij Covid-19 symptomen blijft u thuis en stelt u ons tijdig op de hoogte;
 • u bent maximaal 10 minuten van tevoren aanwezig, kom dus niet te vroeg;
 • kom alleen indien noodzakelijk met het openbaar vervoer;
 • maak regelmatig gebruik van de ontsmettingsmiddelen (in ieder geval bij binnenkomst) en volg de geldende richtlijnen in het gebouw, eventuele aanwijzingen van onze medewerkers én de RIVM-richtlijnen op;
 • er is sprake van eenrichtingsverkeer in ons pand, ook bij toiletbezoek: direct bij de voordeur rechtdoor het trappenhuis in, de looprichting is linksom. Dit staat ook duidelijk op de vloeren en muren aangegeven;
 • de kapstok staat klaar bij de ingang van het lokaal, hiervoor hoef u niet het hele pand door;
 • de eerste personen gaan vooraan in het lokaal zitten, zodat degenen, die na hen arriveren, achteraan kunnen aansluiten;
 • de deur vooraan in het lokaal gebruiken bij vertrek of toiletbezoek;
 • per lokaal kunnen maximaal één mannelijke en één vrouwelijke bezoeker tegelijk gebruik maken van het toilet, hierbij dient u de aangegeven route te lopen;
 • houd onderling de anderhalve meter afstand aan, ook met docenten/sprekers en medewerkers;
 • achterin de lokalen staat koffie en thee klaar. Naast de koffie- en theekannen liggen ontsmettingsdoekjes om de handvatten van de kannen mee af te nemen. Maak hier gebruik van;
 • verlaat na de les of de bijeenkomst onmiddellijk het pand. Als u buiten nog even blijft napraten, let u ook daar op de anderhalve meter afstand;
 • als u één van de medewerkers wilt spreken, vraag dat dan bij de receptie. Als de medewerker aanwezig is, komt hij/zij naar beneden.
 • wanneer tijdens een les of bijeenkomst een (broodjes-) maaltijd wordt aangeboden dan worden deze per persoon hygiënisch verpakt en in het lokaal aan het tafeltje of buiten genuttigd. Let ook hierbij op de anderhalve meter afstand.

 

Als u op- en/of aanmerkingen hebt op ons Covid-19 beleid, laat dit dan weten. Het AG volgt de actuele richtlijnen van het RIVM en zal het beleid indien nodig aanpassen.

 

Hans Duijn

directeur AG

details

15 december 2020
Covid-19 beleid Actuarieel Instituut

Update 14 januari 2021

Het Johan de Witt huis blijft, vanwege de verlenging van de lockdown, gesloten tot en met dinsdag 9 februari 2021. Alle lessen, bijeenkomsten en overige activiteiten vinden uitsluitend online plaats. Uiteraard zijn wij telefonisch en per e-mail bereikbaar.

 

Update 15 december 2020

Het Johan de Witt huis is, vanwege de afgekondigde Covid-19 maatregelen op 14 december 2020, gesloten vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari. Alle lessen, bijeenkomsten en overige activiteiten vinden per direct uitsluitend online plaats. Uiteraard zijn wij telefonisch en per e-mail bereikbaar.

 

Update 15 oktober 2020

Vanzelfsprekend biedt het Actuarieel Instituut (AI) haar gasten en medewerkers een omgeving waarin het goed mogelijk is de geadviseerde afstand van anderhalve meter te waarborgen. Gezien de nieuwe Covid-19 maatregelen (d.d. 14 oktober 2020), heeft het AI besloten dat het dragen van mondkapjes verplicht wordt als u het Johan de Witt huis bezoekt.

 

Dit betekent dat als u niet op uw stoel in een lokaal zit, wij van u verwachten dat u een mondkapje draagt. Dit geldt voor zowel binnen als buiten het lokaal, denk hierbij aan toiletbezoeken, aankomst, pauzes waarbij naar buiten wordt gegaan om een luchtje te scheppen. Naast deze nieuwe regel blijven de andere Covid-19 maatregelen, zoals eerder gecommuniceerd, van kracht.  

 

De lessen van de opleidingen bieden we hybride aan: deels online en deels in het Johan de Witt huis. In de lokalen staan de tafels op drie meter afstand van elkaar mét loopruimte om naar het toilet te gaan of koffie/thee te pakken. Daarnaast maken wij regelmatig alles schoon en staan bij binnenkomst en bij de in- en uitgang van de lokalen desinfectiemiddelen klaar.

 

Om een veilige leeromgeving te waarborgen, hebben wij voor de lessen en bijeenkomsten in het Johan de Witt huis de volgende richtlijnen opgesteld, waaraan iedereen die aanwezig is zich dient te houden:

 

 • bij Covid-19 symptomen blijft u thuis en stelt u ons tijdig op de hoogte;
 • u bent maximaal 10 minuten van tevoren aanwezig, kom dus niet te vroeg;
 • kom alleen indien noodzakelijk met het openbaar vervoer;
 • maak regelmatig gebruik van de ontsmettingsmiddelen (in ieder geval bij binnenkomst) en volg de geldende richtlijnen in het gebouw, eventuele aanwijzingen van onze medewerkers én de RIVM-richtlijnen op;
 • er is sprake van eenrichtingsverkeer in ons pand, ook bij toiletbezoek: direct bij de voordeur rechtdoor het trappenhuis in, de looprichting is linksom. Dit staat ook duidelijk op de vloeren en muren aangegeven;
 • de kapstok staat klaar bij de ingang van het lokaal, hiervoor hoef u niet het hele pand door;
 • de eerste personen gaan vooraan in het lokaal zitten, zodat degenen, die na hen arriveren, achteraan kunnen aansluiten;
 • de deur vooraan in het lokaal gebruiken bij vertrek of toiletbezoek;
 • per lokaal kunnen maximaal één mannelijke en één vrouwelijke bezoeker tegelijk gebruik maken van het toilet, hierbij dient u de aangegeven route te lopen;
 • houd onderling de anderhalve meter afstand aan, ook met docenten/sprekers en medewerkers;
 • achterin de lokalen staat koffie en thee klaar. Naast de koffie- en theekannen liggen ontsmettingsdoekjes om de handvatten van de kannen mee af te nemen. Maak hier gebruik van;
 • verlaat na de les of de bijeenkomst onmiddellijk het pand. Als u buiten nog even blijft napraten, let u ook daar op de anderhalve meter afstand;
 • als u één van de medewerkers wilt spreken, vraag dat dan bij de receptie. Als de medewerker aanwezig is, komt hij/zij naar beneden.
 • wanneer tijdens een les of bijeenkomst een (broodjes-) maaltijd wordt aangeboden dan worden deze per persoon hygiënisch verpakt en in het lokaal aan het tafeltje of buiten genuttigd. Let ook hierbij op de anderhalve meter afstand.

 

Als u op- en/of aanmerkingen hebt op ons Covid-19 beleid, laat dit dan weten. Het AI volgt de actuele richtlijnen van het RIVM en zal het beleid indien nodig aanpassen.

 

Hans Duijn

directeur AI

details

10 september 2020
Hoe oud worden we in de toekomst en kunnen we al rekening houden met de effecten van Covid-19?

Sinds 2010 publiceert het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) elke twee jaar een nieuw prognosemodel waarmee de levensverwachting voor mannen en vrouwen in Nederland wordt ingeschat. Voor pensioenfondsen en verzekeraars is de levensverwachting van belang omdat deze inzicht geeft in hoe lang een pensioen of levensverzekering moet worden uitgekeerd. Hoe langer je leeft, hoe langer en dus meer pensioen moet worden uitgekeerd. Andersom geldt dit natuurlijk ook.

 

We leven langer, maar minder lang dan voorheen was voorspeld

Uit de Prognosetafel AG2020 blijkt dat nieuwgeborenen in 2021 naar verwachting gemiddeld 89 jaar (man) en 92 jaar (vrouw) oud worden. Ben je nu 65 jaar oud? Dan word je gemiddeld 85 jaar (man) en 88 jaar (vrouw). Oftewel: een nieuwgeborene wordt naar verwachting maar liefst vier jaar ouder dan een nu 65-jarige. De voorspelling hoeveel ouder we worden, is naar beneden bijgesteld. Ten opzichte van de vorige prognose neemt de gemiddeld te bereiken leeftijd voor een nieuwgeborene met ongeveer 1 jaar af. Dit betekent dat pensioenfondsen en levensverzekeraars minder geld in kas hoeven te houden dan voorheen omdat er minder lang pensioen moet worden uitbetaald. Voor een gemiddeld fonds betekent dit een stijging van de dekkingsgraad met 2 procentpunten (bij een rekenrente van 1% en een dekkingsgraad van rond de 100). Voor de pensioenpremie is de impact groter. De “kostprijs” premie zal bij een gemiddeld fonds aanzienlijk dalen wanneer alleen gekeken wordt naar de nieuwe levensverwachting.

 

Afgevlakte stijging in de levensverwachting laat waarschijnlijk ook de AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd minder hard stijgen

Een minder grote stijging van de levensverwachting heeft ook impact op de stijging van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd omdat de hoogte daarvan gekoppeld is aan de levensverwachting. Hiervoor is overigens de CBS-prognose het uitgangspunt en niet de AG-prognose. Zou de AG-prognose worden gebruikt dan kun je verwachten dat deze stijging minder snel zal gaan dan voorheen voorspeld. Vast staat dat de AOW-leeftijd in 2024 naar 67 jaar gaat. Vanaf 2025 zal een stijging in de levensverwachting voor 2/3e deel doorwerken in de AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd. Dit betekent dat op basis van de AG-prognose de AOW-leeftijd in 2030 zal stijgen naar 67 jaar en 3 maanden. Het moment waarop de AOW-leeftijd naar 68 jaar gaat, zal dan in 2042 plaatsvinden en de pensioenrichtleeftijd (nu 68 jaar) zal pas in 2048 naar 69 jaar gaan.

 

Griepgolf in 2018 en modelaanpassingen zijn de belangrijkste oorzaken van de daling van de levensverwachting

De belangrijkste oorzaken van de daling van de levensverwachting hebben niets te maken met de impact van Covid-19 (waarover later meer). Bij de tweejaarlijkse update van de prognosemodel zijn namelijk twee jaren met nieuwe overlijdensdata van Nederland en Europa aan het model toegevoegd. Vooral het toevoegen van nieuwe data over 2018 heeft een negatieve impact gehad. De griepgolf in dat jaar leidde, in grote delen van Europa, tot meer sterfte dan verwacht. Een andere oorzaak is dat de methodiek voor het vaststellen van de prognosetafel is aangepast om de robuustheid en stabiliteit van het model verder te verbeteren.

 

Covid-19 nog niet meegenomen in de nieuwe voorspelling

Uiteraard is naar effecten van Covid-19 gekeken. Het is nu nog niet mogelijk om daar, voor de gevolgen van de levensverwachting, verantwoorde uitspraken over te doen. Een reden is dat de pandemie pas in 2020 is uitgebroken en dat daardoor de hoeveelheid beschikbare en betrouwbare data beperkt is. Ook de langetermijngevolgen zijn nog lastig in te schatten. Wordt er snel een vaccin gevonden, dan kan het een eenmalige dip zijn die de langetermijnverwachting beperkt beïnvloedt. Ook zijn er publicaties verschenen die stellen dat besmetting met Covid-19 mogelijk blijvende gevolgen kan hebben voor het functioneren van longen en andere organen. Indirect heeft Covid-19 mogelijk ook effect gehad door uitstel van ziekenhuis- en doktersbezoek voor andere klachten. Oftewel de impact van Covid-19 op de prognose is nog hoogst onzeker. Wel is al te zien dat corona bij mannen tot circa 50% meer overlijdensgevallen heeft geleid dan bij vrouwen.

 

Twee Covid-19 gevoeligheidsanalyses doorgerekend

Om toch een beeld te krijgen welk effect Covid-19 kan hebben op de levensverwachting, zijn twee gevoeligheidsanalyses doorgerekend waarbij in de eerste analyse de huidige “oversterfte” in 2020 blijft bestaan en niet later in het jaar wordt gecompenseerd door een lagere sterfte. Bij een “normale” griepepidemie wordt een periode met veel sterfte namelijk vaak gevolgd door een periode met minder sterfte. Dit sluiten we in deze eerste analyse uit. Bij de tweede gevoeligheidsanalyse is de aanname dat een tweede coronagolf, vergelijkbaar met de eerste golf, plaatsvindt in de tweede helft van 2020, waardoor sprake is van een dubbel effect qua “oversterfte”.

In beide gevallen is een verdere afvlakking van de stijging van de levensverwachting te zien. Dit betekent dat we nog steeds ouder worden, maar minder oud dan nu verwacht volgens het AG2020-model. In de eerste analyse worden we gemiddeld een half jaar minder oud en in de tweede analyse is deze daling ruim een jaar. Een behoorlijke impact dus, die ook de dekkingsgraad (nog 2 punten hoger) en de “kostprijs” premie (nog lager) zal raken.

 

Conclusie

We zien dat in de nieuwe prognosetafel de levensverwachting minder snel toeneemt. Toch wordt een nieuwgeborene volgens verwachting nog altijd zo’n 4 jaar ouder dan een nu 65-jarige. De impact van de nieuwe levensverwachting op de dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds bedraagt ongeveer 2 procent.

Over de invloed van de huidige Covid-19 pandemie op de levensverwachting kunnen nog geen definitieve uitspraken worden gedaan, vanwege het ontbreken van voldoende data. Uit de doorrekening van twee gevoeligheidsanalyses blijkt dat de verwachte stijging van de levensverwachting verder kan afnemen. In de loop van 2021, wanneer er meer data beschikbaar is over 2020, verwacht het AG met nieuwe cijfers naar buiten te komen.

 


 

Auteur

Ir. drs. Marco van der Winden AAG MBA, actuaris AG en lid van de Commissie Sterfte Onderzoek (CSO) van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Marco van der Winden schrijft dit artikel vanuit zijn rol als lid van de CSO. Het artikel geeft de uitkomsten weer van het rapport dat door de CSO is opgesteld.

details

Covid-19 modelleren?

Covid-19 en de maatregelen daaromheen heeft het afgelopen jaar een grote impact op het maatschappelijk leven gehad. Een aantal actuarissen raakte geïnspireerd en hebben kun kennis ingezet om modellen te maken waarmee het verloop van het virus kan worden begrepen. Tijdens deze Johan de Witt lezing laten zij hun modellen zien.

 

In april 2020 begonnen Kees van Heugten, Servaas Houben en Rob Smit (Crownactuaries, http://www.crownactuaries.eu/) met het maken van wiskundige modellen, waarmee het verloop van het Sars-Cov-2 kan worden gesimuleerd. Het Markov model simuleert het virus op totaal niveau en met het stochastische model kan het karakter van het virus meer op detail worden gesimuleerd, waarbij ook de onzekerheidsmarges worden gekwantificeerd.

 

Vanaf september 2020 is begonnen met prognoses van het aantal ziekenhuis- en IC-opnames over een periode van 28 dagen. Toen vanaf november 2020 duidelijk werd dat er vaccins beschikbaar zouden komen, die beschermen tegen Covid-19, zijn de modellen geschikt gemaakt om diverse vaccinatiestrategieën door te rekenen. In de presentatie wordt kort ingegaan op de modellen, de resultaten van de prognoses en op de resultaten van de vaccinatiestrategieën.

 

De tweede spreker, Jan de Wit (PeRiscoop Pensioenen), neemt ons mee in R. Covid-19 data voorspellen op basis van tijdreeks analyse. Met behulp van het statistisch pakket van R is ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) een middel om Covid te voorspellen. Het model wordt ook wel het Box-Jenkins model genoemd. Hoe bepaal je een ARIMA-fit? Welke fit is het beste? Hoe genereer je een toekomstverwachting? Wat biedt R aan mogelijkheden?

 

Programma

13.00 - 13.30 uur    Presentatie Kees van Heugten, Servaas Houben, Rob Smit (Crown Actuaries)

13.30 - 14.00 uur    Presentatie Jan de Wit (PeRiscoop Pensioenen)

 

De Johan de Witt lezing wordt aangevraagd voor 1 PE-punt.Agenda item: Johan de Witt lezing - Covid-19 modelleren?
details

AG Najaarcongres 2020 - Covid-19: de wereld draait door

Donderdag 26 november vindt het eerste online AG Najaarscongres 2020 plaats via een live verbinding vanuit theater Spant! in Bussum. Het thema van het congres is Covid-19: de wereld draait door. De virtuele ontvangst is vanaf 13.00 uur, het congres start om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

 

Tijdens drie presentaties gaan de sprekers vanuit hun eigen expertise in op het thema. Allereerst geeft Robert Witteveen (Innovator, We-InvenT) de effecten van Covid-19 op de verzekeringssector weer en benadert hij de pandemie als driver voor verandering. Prof. dr. ir. Serge Hoogendoorn (Professor Smart Urban Mobility, Technische Universiteit Delft) werpt vervolgens een blik op het doormeten van effecten van coronamaatregelen op mobiliteit. Tot slot gaat prof. dr. Erik Scherder (Hoogleraar Neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam) in op hoe ons brein reageert op de crisis waarin wij nu zitten.

 

Ook dit jaar wordt tijdens het congres de Johan de Witt scriptieprijs uitgereikt voor de beste wetenschappelijke scriptie.

 

PE-punten

Het AG Najaarscongres 2020 wordt aangevraagd voor 2 PE-punten.Agenda item: AG Najaarscongres 2020
details


Totaal 77 resultaten gevonden. Spring naar pagina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8


Zoeken
Voer hieronder de zoektermen, gescheiden door een spatie in, waarop u wilt zoeken. Alle Extranet modules zullen doorzocht worden en de resultaten worden gesorteerd op relevantie weergegeven.

Indien u meer geavanceerd wilt zoeken, kunt u hier klikken om naar het geavanceerde zoekformulier te gaan.
Zoekterm(en):